Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planer för 315 nya bostäder vid Åbyplan

Mellan den 5 juli och den 7 september 2023 pågår granskningsperioden av detaljplaneförslaget för Åby entré. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet. Den nya bebyggelsen ska bidra till den övergripande målsättningen om Västerhaninge som en trivsam och trygg småstadsmiljö med en variation av byggnader, aktiviteter och rum.

Detaljplaneförslaget Åby entré, del av Åby 1:27 omfattar området norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen och ska möjliggöra för 315 nya bostäder och även lokaler för kommersiell verksamhet placerat i entréplan mot Åbyplan. I förslaget planeras det även för parkeringsgarage för de boende under husen. 

Ett tryggare gaturum

Läget invid Åbyplan gör att planen har goda möjligheter att tillföra positiva mervärden, inte bara för de boende, utan också även för de människor i Västerhaninge som passerar området. Genom en variationsrik utformning av bebyggelsen är planförslaget ett attraktivt tillskott till Västerhaninges stadsbild. Den planerade bebyggelsen förstärker stadsbilden längs med Tungelstavägen, Ringvägen och Åbyvägen och skapar en trivsam och trygg entré med småstadskaraktär och trygga gaturum. 

Marken, som ägs av kommunen, består idag till stor del av skogsmark. Det finns också en mindre parkeringsplats och en återvinningsstation på platsen.

Granskning pågår 5 juli-7 september 2023

Detaljplanen var under 2016 ute på samråd. Av de synpunkter som inkom har planförslaget justerats för att bland annat ta hänsyn till omkringliggande naturvärden i området. I det tidigare förslaget fanns även en förskola med. Den är nu borttagen ur förslaget. 

Planförslaget är tillgängligt för granskning 5 juli-7 september 2023. Under denna period är det möjligt att lämna synpunkter och kika på en 3D-modell av planförslaget.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 2023-09-07 till plan@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. Märk ditt yttrande PLAN.2013.5

Välkomna att ta kontakt med handläggande planarkitekt, biträdande planarkitekt eller planavdelningen via e-post för frågor gällande detaljplaneförslaget. 

3D-modell över förslaget

Läs mer om detaljplanen, se en 3D-modell över förslaget och ta del av granskningshandlingar 

 

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023