Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mål och budget 2023–2024 i Haninge kommun

Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige om mål och budget för de kommande två åren för Haninge kommun, med utgångspunkt i fem strategiska förändringsmål för att skapa det goda livet i Haninge.

Bild på Poseidons torg Bild på Poseidons torg Foto: Johan Gustavsson

Kommunfullmäktige i Haninge kommun beslutade den 13 juni 2022 om mål och budget för 2023–2024. Bakom beslutet stod Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgeten omfattar till exempel satsningar för att främja det lokala näringslivet, så att fler kan bo och arbeta i Haninge. Samtidigt fortsätter satsningen på ökad trygghet och att utveckla den kommunala servicen för att möta ökade behov i ett växande Haninge. 

– Det är genom hållbar utveckling som Haninge ska fortsätta växa från förort till stad, vilket innebär stora behov av investeringar i vår gemensamma välfärd. Därför tar vi höjd för morgondagens utmaningar med en ansvarsfull budget och mål som bygger på mod och framtidstro även i en föränderlig omvärld, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun. 

Den totala driftbudgeten för kommunen uppgår till drygt 6 miljarder kronor. För 2023 är den sammanlagda ramen 5 541,1 mnkr. Det innebär en ökning med 409,1 mnkr. Investeringsvolymen i 2023 års budget uppgår till 692 miljoner kronor och för 2024 till 833,1 miljoner kronor. Detta är exklusive vatten och avloppinvesteringarna (VA) som 2023 beräknas uppgå till 356 miljoner kronor och 2024 till 310 miljoner kronor. VA-investeringarna finansieras av VA-kollektivet via anslutningsavgifter och/eller löpande VA-taxa.  Skattesatsen lämnas oförändrad för 2023 och fastställs till 19:68 per skattekrona. 

Fem strategiska mål  

Mål och budget bygger på kommunens två målområden med sammanlagt fem mål för att skapa det goda livet i Haninge. Målområde ”Miljö och samhälle” handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle för medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv – både i dag och för kommande generationer. Målområde ”Medborgare” handlar om medborgarnas intressen; att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. 

Miljö- och klimatarbete i framkant 

Det första strategiska förändringsmålet omfattar kommunens arbete med miljö och klimat, som intensifieras inför målsättningen att Haninge ska vara en klimatneutral kommun 2030. Redan 2025 ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Enligt mål och budget ska utsläppen från kommunens resor och transporter halveras under 2023 jämfört med 2021 (från 288 ton till 144 ton). Samtidigt ska energianvändningen minskas i kommunala lokaler (med 6 procent) och kommunala bostäder (med 10 procent). 

Hållbar tillväxt 

Att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt är det andra strategiska förändringsmålet. Det innebär en balans mellan bostadsbyggande, utvecklad kommunal service samt etablering av företag och fler arbetstillfällen. Mål för 2023 är till exempel att bibehålla en utbyggnadstakt på 750 nya bostäder per år, fler förvärvsarbetande Haningebor och ett gott företagsklimat för det lokala näringslivet. 

Trygg genom hela livet 

I Haninge ska invånarna känna sig trygga i livets alla skeden oavsett var i kommunen man bor – det innebär det tredje strategiska förändringsmålet. Mål för 2023 handlar om bland annat minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet enligt de mätningar som kommer att genomföras. 

Innovativ skola 

Det fjärde strategiska förändringsmålet anger att Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet. Det är viktigt att fler elever blir behöriga till gymnasiet med färdigheter och kunskaper för att klara en gymnasieexamen. I en likvärdig och tillgänglig skola minskar risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Till 2024 är målet att andelen elever i årskurs nio med behörighet till yrkesprogram ska ökat till nio av tio elever. Samtidigt ska även andelen gymnasieelever med examen inom 3 år öka. 

Attraktivt utbud av kultur och fritid 

I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas – det är det femte och sista strategiska förändringsområdet. Det ska ges goda möjligheter till ett aktivt kulturliv och till att idrotta och vara fysiskt aktiv genom hela livet. Haninges kultur- och idrottsliv ska vara nära, inkluderande och tillgängligt för alla. Målet för 2023 och 2024 är att fler ungdomar ska uppleva en god tillgång och en hög kvalitet på utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Haninge.

Exempel på ekonomiska satsningar ur budgeten: 

  • Budgeten på utbildningsområdet ökar med totalt 185 miljoner kronor jämfört med 2022. Det ska bland annat gå till att anställa fler lärare och främja arbetet med att skapa en mer likvärdig skola. Förutsättningarna för barn och elever med särskilda behov kommer att stärkas. Gymnasiets introduktionsprogram får en förstärkning och programutbudet vässas. Satsningar kommer också att göras för att bredda och utöka vuxenutbildningen i syfte att möta arbetsmarknadens behov samt invånarnas behov av omställning till nytt arbete.

  • 2023 avsätts 18,0 mnkr för att fortsätta den trygghetssatsning som startade 2018. Medlen har avsett åtgärder som avhopparverksamhet, kameror samt andra trygghetsåtgärder som identifierats av Trygghetskommissionen. 2023 utökas trygghetssatsningen med 2,9 mnkr för att förstärka förebyggande insatser. 

  • Den kommunala servicen utökas med att Haninge växer så kraftigt, till exempel tas Vega skola och aktivitetshus och en förskola intill den i bruk nästa år. Den kommer att innehålla nytt bibliotek, fritidsgård, idrottshall och mycket yta för föreningslivet. 

Nästa steg

Arbetet går nu vidare på en mer detaljerad nivå och nämnder beslutar då om strategi och budget utifrån sina olika förutsättningar.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022