Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tydligare struktur för kommunens styrdokument

En policy med en tydligare struktur för kommunens styrdokument började gälla förra året. Policyn är beslutad av kommunfullmäktige och omfattar samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Nya styrdokument som tas fram ska följa policyn. När det gäller befintliga dokument pågår just nu en inventering som ska vara klar i juni. Därefter ska en plan tas fram för hur de ska införlivas i nya strukturen.

Tre personer vid ett bord med ett dokument framför sig Foto: Mostphotos

Styrdokumenten ska underlätta styrningen i kommunen genom att bidra till att den politiska viljan omsätts till praktik - från vision till projekt och löpande aktiviteter.

Policyn för styrdokument (pdf)

Underlätta för både förtroendevalda och tjänstemän

Den nya policyn ersätter den gamla som var från 2006. Inför att den nya togs fram gjorde arbetsgruppen en ordentlig översyn och tittade även på hur andra kommuner gjort. Det finns inga särskilda rekommendationer eller normer för hur styrdokumenten ska se ut utan det är upp till varje kommun att själv sätta strukturen.

- Projektgruppen kom fram till att dokumenten behövde en tydligare hierarki med fem nivåer för att underlätta såväl för tjänstepersonerna som ska skriva dokumenten som för politikerna som ska anta dem. De blir då också enklare att förstå och använda för medarbetarna och allmänheten, säger verksamhetsstrateg Fredrika Forslund, som arbetar med införandet av policyn.

Policyn stöttar kommunens styrmodell, och för det politiska beslutsfattandet finns nu tre dokumentnivåer - övergripande, strategisk och taktisk. På tjänstemannasidan finns två verkställande nivåer. Nivåerna hänger ihop. 

Styrdokumenten ska fortsättningsvis ses över vart fjärde år.

Inventering klar i juni

En inventering av befintliga dokument pågår. Den innebär att förvaltningarna ringar in vilka dokument som är fortsatt relevanta och föreslår dokumenttyp i den nya strukturen samt giltighetstid. Enheten för demokratistöd, som ansvarar för genomförandet av inventeringen, ska redovisa den till kommunstyrelsen senast i juni 2022. Därefter ska en tidsplan tas fram för hur de befintliga dokumenten ska införlivas i nya strukturen.

Mallar och instruktioner

Mallar och instruktioner kommer att utarbetas för att göra det lättare att ta fram nya styrdokument och anpassa befintliga till den nya strukturen. Om du ska ta fram ett nytt styrdokument - kontakta din chef eller de ansvariga för införandet av policyn. Se kontaktarutan.

Mer om den nya strukturen för styrdokument

Kontakt

Fredrika Forslund, verksamhetsstrateg, KSF

fredrika.forslund@haninge.se

Gabriella Nylander, utredare, KSF

gabriella.nylander@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 februari 2022