Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så gör Haninge kommun för att möta en stark tillväxt och vara en lärande organisation

Haninge kommun har en stabil ekonomi i balans. Detta är en bra utgångspunkt för att nå Haninges ambitiösa tillväxtmål. Tillsammans med Stockholms stad är Haninge kommun en av regionens starkaste tillväxtlokomotiv.

Haninge kommunhus Foto: Magnus Wegler

Det är en stark utveckling vi sett under de senaste decennierna. Bara i stadsutvecklingsplanen skapar vi möjligheter att till år 2050 låta Handen, Vega och Brandbergen växa samman med 17 000 nya bostäder och ett stort antal verksamheter i lägen med goda möjligheter att resa kollektivt.

För att nå våra tillväxtmål och samtidigt leverera en bra kommunal service behöver vi som kommun och avtalspartner agera utifrån ett långsiktigt ansvarstagande. Detta innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar och innovativ utveckling. I detta ingår också att vi hela tiden behöver utveckla våra egna processer för hur vi kan bli bättre. Detta ligger väl inom det uppdrag där kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören ett uppdrag att rusta kommunorganisationen i syfte att klara de höga ambitionsmålen.

Externa revisorer har granskat olika avtalsförhållanden

En av de åtgärder som kommundirektören har vidtagit är att låta externa revisorer granska kommunens olika avtalsförhållanden, framför allt med fokus på lokaluthyrning och andra avtal under en 10 års period.

Denna granskning har gett kommundirektören ett bra faktaunderlag för att gå vidare med arbetet med att följa upp avtal och stärka de ekonomiska processerna som behöver prioriteras under nästa fas.

Granskningen är nu klar och ska redovisas för alla de politiska partiernas gruppledare, kommunfullmäktiges presidium samt representanter för internrevisionen under vecka 18.

Viktigt med bra rutiner och processer kring våra tillväxtområden

Framöver kommer vi att behöva dra en del lärdomar av det arbetet. Arbetet med att framtidssäkra kommunorganisationen fortsätter. Just nu pågår ett stort arbete för att säkerställa att det finns bra rutiner och processer kring en rad frågor för att kunna hantera våra tillväxtområden. Det handlar både om hur vi ska kunna leda och styra våra större tillväxtprojekt. Detta innebär en ambitionsökning även internt för att framtidssäkra organisationen. På vissa områden ser vi också möjligheter att öka kvaliteten på de tjänster och den service vi levererar.

- Ett av de områden där vi kan och vill bli bättre är vår avtalshantering och hur vi arbetar med externa samarbetspartners, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör i Haninge kommun.

Här gäller det att lyfta fram lyckade exempel och lära av dessa. Vi ser att många vill samarbeta med Haninge kommun och expansionstakten kring byggnation är fortsatt hög, därför kommer vi även framöver se ett högt tryck på vår avtalshantering.

Här vill vi och kan vi bli bättre på att löpande handlägga och följa upp avtal. Att vara en lärande organisation handlar inte om att peka på enskilda fel utan att om att öka vår gemensamma förmåga att leverera bättre avtal. Det gör vi bland annat genom att anställa en ny ekonomi- och finansdirektör med ett brett mandat för de ekonomiska processerna.

Samtidigt som vi nu granskat olika avtal ger det också oss bra kunskap om hur vi kan skapa bättre avtal inom olika områden samt följa upp dessa. Avtalshanteringen med företaget Flexon AB som anlitats för bostadsutveckling är ett sådant exempel.

Upphandling av lokalen för vård- och omsorgsboendet Terrassen är ett annat exempel där vi också tittar på hur avtalsskrivningen ser ut. Vi tittar även på hur borgensförbindelsen som omfattar byggandet av bussterminalen ser ut, ett omfattande projekt där tre parter har hjälpts åt att driva projektet. Alla dessa exempel kommer att ge oss bra lärdomar om hur vi kan bli bättre.

- Att granska kommer dock inte att räcka, ska vi bli bäst i klassen krävs att vi alla säkerställer att vi klarar att ta oss an de stora tillväxtutmaningarna. Därför gäller det nu att lyfta fram de goda exemplen och kvalitetssäkra att vi har rätt resurser för detta. Resultatet av den genomlysningen kommer att ge oss värdefull information om hur vi kan ta nästa steg för att framtidsäkra vår organisation. Det arbetet kommer vi att behöva fokusera på under lång tid framöver.

För att bli fullt rustade inför de stora utmaningarna behöver vi jobba ihärdigt som en lärande organisation och ständigt lära av varandra, avslutar Magnus Gyllestad, kommundirektör Haninge kommun.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021