Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Flera satsningar ska främja god och nära vård och omsorg

Flera satsningar görs för att främja personcentrerad, patientsäker och relationsstärkande vård och omsorg. Med hjälp av statliga stimulansmedel stärks både pågående utvecklingsprojekt och nya satsningar görs.

Foto: Scandinav RF

Följande satsningar genomförs under 2021:

  • Implementering av måltidskonceptet på samtliga vård- och omsorgsboenden. Måltidskonceptet handlar om att stärka aptit och matglädje genom balanserad kosthållning och genomtänkt färgsättning, hjälpmedel, utbildning av omvårdnadspersonal.
  • Implementering och utvärdering av digitalt trygghetslarm på nya äldreboendet ”Terrassen”. Genom den senaste välfärdstekniken förbättras vårdkvalitén och de boendes integritet och trygghet ökar.
  • Utbildning av palliativa ombud. Genom kompetens och helhetssyn på människan stöds individen att leva med värdighet, med största möjliga välbefinnande och livskvalitet i samband med obotlig sjukdom.
  • Stimulerande, trivsamma och trygga miljöer inom daglig verksamhet. Genom dessa satsningar stärks individens delaktighet och välbefinnande.
  • Utveckling av sociala aktiviteter och digital teknik på Träffpunkter för seniorer i syfte att nå en bredare målgrupp, motverka ensamheten och främja social delaktighet.
  • Profilering av dagverksamheter med Silviacertifiering ökar kunskapen om demenssjukdomar utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Kunskapen ger bättre förutsättningar att stödja individen och anhöriga utifrån deras individuella behov.
  • Ledarskapsutbildningar för samordnare, gruppchefer och chefer som en målinriktad satsning i syfte att stärka förutsättningar för hälsosamma  arbetsplatser. 
  • Kompetenshöjande utbildningar om psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättningar i syfte att stödja personalen i arbete med dessa komplexa frågor och kunna agera förebyggande.
  • Satsningar på stimulerande miljöer med kognitiva hjälpmedel inom äldreomsorg i privat regi i syfte att skapa trygga, trivsamma och aktiverade miljöer. 

Dessa satsningar syftar även till att motverka känslan av ensamhet hos våra äldre medborgare, förbättra miljön för personer med funktionsnedsättningar och att både den sociala och fysiska miljön känns trygg och stimulerande.

Under hösten har flera medarbetare utbildat sig i någon av de ovan nämnda utbildningarna och gensvaret är positivt. Förhoppningen är att satsningarna ska fortsätta ge ringar på vattnet och stärka den goda vården och omsorgen i Haninge kommun.

Senast uppdaterad: 6 december 2021