Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Det här ska kommunen satsa på 2022

Kommunens budget för 2022 uppgår till totalt 5,411 miljarder kronor vilket är en ökning med 353 miljoner kronor jämfört med 2021. Budgeten rymmer satsningar på jobbskapande åtgärder, utbildning och omsorg. Samtliga nämnder har fått mer pengar för sina områden nästa år.

Collage: glad kille som jublar utomhus, bebyggelse i Handen och elever i klassrum Foto: Från vänster till höger, Mostphotos, Sandra Bergman, Fredrik Hjerling och Olof Holdar

Kommunfullmäktige beslutade i juni om mål och budget för kommande år. Bakom beslutet stod Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I mål och budget står vilka övergripande mål kommunen ska styra mot och hur mycket pengar som ska gå till bland annat skola, omsorg och kultur 2022. Varje nämnd har under hösten beslutat om strategier för att uppnå målen och hur pengarna ska fördelas inom sina respektive områden.

Vad som är på gång

Efter att de förtroendevalda i nämnderna nu sagt sitt tar förvaltningarnas arbete vid. För att politikens vilja ska få effekt omsätter förvaltningarna nämndernas strategier till verksamhetsplaner så det blir tydligt vad verksamheterna ska göra, till nytta för medborgarna, det kommande året.

Förvaltningsdirektörerna berättar här vilka större frågor förvaltningarna har på sitt bord och vilka nya satsningar som kommer medborgarna till del.

Kommunstyrelseförvaltningen:
Trygghetsinsatser och näringslivsutveckling samt en framtidssäkrad organisation

Magnus Gyllestad, direktör för kommunstyrelseförvaltningen, tillika kommundirektör:

Vilka är era större frågor?

”Inom kommunstyrelseförvaltningen finns flera stora projekt och uppdrag. Arbetet med trygghetsfrågorna är ett viktigt uppdrag som bidrar till att utveckla det goda livet i Haninge och livet mellan husen. Förvaltningen har ett samordningsansvar och samverkar med flera externa parter för att trygghetsarbetet ska bli så bra som möjligt. En annan viktig fråga är det nya ledningssystemet vi ska införa. Tanken är att det ska bidra till mer träffsäkra effekter av kommunens politiska mål.”

Vilka nya satsningar genomför ni 2022?

”Satsningar 2022 kommer att vara flera. I den takt som våra politiker vill utveckla Haninge kommun måste vi framtidsäkra vår tjänstemannaorganisation. Ett led i detta är att se över organisationen så att den är optimal. Här har kommunfullmäktige gett ett uppdrag om att genomföra en förstudie nästa år som jag verkligen ser fram emot. Men vi behöver också fokusera på en rad andra frågor. Näringslivsutveckling och arbetsmarknadsfrågor, digitalisering, vårt varumärke och ledarskapskompassen är bara några exempel. Och om alla våra insatser på dessa områden ska leda till goda resultat behövs ett gott samarbete med våra fackliga organisationer. Det är en viktig fråga för mig personligen. Vi ska vara rädda om vårt samverkansavtal.”

Utbildningsförvaltningen:
Fler pedagoger samt stärkt elevhälsa och vuxenutbildning

Henrik Lindh, utbildningsdirektör:

Vilka är era större frågor?

”Kommunen växer snabbt och vi behöver möta behoven genom att bygga nya förskolor och skolor för våra barn och elever. Överlag ska vi satsa på att bli en mer innovativ skola som gör att eleverna står sig bra i konkurrensen när de går ut. Vi har höjt betygen i grundskolan coh det är vi förstås stolta över. Men vi behöver jobba för att få fler behöriga lärare och stärka elevhälsan efter pandemin men även vuxenutbildningen för att fler ska komma i arbete.”

Vilka nya satsningar genomför ni 2022?

”Vi kan göra flera satsningar då vi får mer pengar till förskolor och skolor. Grundbidraget i elevpengen får en historisk ökning och det görs en kraftfull budgetsatsning för gymnasie- och vuxenutbildningen. Vi kommer satsa på fler pedagoger, och på elever med behov av extra stöd då elevhälsan stärks och platserna i lärstudios blir fler. Vuxenutbildningen får fler utbildningsplatser liksom introduktionsprogrammen på gymnasiet.”

Social- och äldreförvaltningen:
Utveckling av demensvården och hjälp till egen försörjning för arbetslösa 

Siw Lidestål, social- och äldredirektör:

Vilka är era större frågor?

”Att hjälpa de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att få ett jobb och att motverka kriminalitet och missbruk bland barn och unga. Även att bidra till att personer som lever i hemlöshet på sikt kan få ett eget boende genom insatsen Bostad först. Inom äldreomsorgen genomförs en stor kompetenssatsning som bidrar till högre kvalitet för de äldre. Till exempel har vi påbörjat Silviacertifiering, som är en utbildning i demensvård. Vi fortsätter att utveckla arbetsmiljön genom lokal samverkan med facken.

Andra prioriterade frågor är utvecklingen av välfärdsteknik och digitaliseringen, till exempel ska vi erbjuda en e-tjänst för de som söker försörjningsstöd, men också arbetet mot välfärdsfusk.”

Vilka nya satsningar genomför ni 2022?

”Ett hembesöksprogram till alla nyblivna föräldrar i Jordbro och Brandbergen tillsammans med barnavårdscentralen för att erbjuda förebyggande stöd. Andra satsningar är stöd till avhoppare från kriminella grupperingar och insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa och missbruk.

Inom äldreomsorgen ska vi starta en mötesplats för våra äldre med psykisk ohälsa och inrätta nya specialisterkompetenser, som dietist och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Vi kommer fortsätta införa det nya måltidskonceptet och det nya möbelkonceptet på våra boenden och erbjuda en mängd nya aktiviteter, även på träffpunkterna. Seniorerna kommer att erbjudas ökad digital kompetens, vilket är efterfrågat, och förstås bjudas in till seniormässan våren 2022.”

Stadsbyggnadsförvaltningen:
Ambitiösa stadsbyggnadsprojekt när Haninge går från förort till stad

Anna Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör:

Vilka är era större frågor?

”Som stadsbyggnadsdirektör i en av Sveriges snabbast växande kommuner så är tillväxten otroligt central. Vi ska gå från förort till stad på ett hållbart sätt och ta hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna. Kommunens ambitiösa utbyggnad består av både tät exploatering i pendeltågsnära områden men också utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden, som Norrby. Detta måste samtidigt ske i takt med den beslutade planen för vatten- och avlopp. ”

Vilka nya satsningar genomför ni 2022?

”För att möta pågående klimatförändringar kommer vi ha ett stort fokus på klimatanpassning Vi kommer till exempel att titta på hur vi kan planera våra fysiska miljöer för att bättre hantera risken med skyfall. Vi ska också fortsätta driva fram detaljplaner som ger möjlighet till mark för verksamheter och bostäder i linje med översiktsplanen. Vi har exempelvis flera detaljplaneprojekt med både bostäder, arbetsplatser och service som ska fullföljas i Haninges stadskärna. Och detaljplanen för ett nytt centrum med allaktivitetshus och bostäder i ett stationsnära läge i Jordbros ska ut på granskning. ”

Stadsbyggnadsnämndens strategi och budget 2022-2023 (pdf)

Kultur och fritidsförvaltningen:
Höjda föreningsbidrag, ny ungdomsverksamhet i Jordbro och simskolesatsning

Linda Peltonen, kultur- och fritidsdirektör:

Vilka är era större frågor?

”När Haninge växer, så växer också behovet av kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen ska fortsätta att ha ett brett, tillgängligt och attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Haningebor. Därför är en av de viktigaste frågorna för kultur- och fritidsförvaltningen hur vi ska utveckla verksamheterna och fördela våra resurser så att vi skapar ett tillgängligt utbud i hela Haninge."

Vilka nya satsningar genomför ni 2022?

"Flera! Vi gör en simskolesatsning på olika platser i sommar och kommer under året att öppna en helt ny ungdomsverksamhet med inriktning digitalt skapande i Jordbro. Dessutom höjs bidragen till idrotts- frilufts- och kulturföreningar, så att de kan fortsätta att bidra till en rik fritid för Haningeborna.”

Senast uppdaterad: 28 februari 2024