Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samordnad individuell plan

Välkommen till en sida med aktuell information om samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdomar som har rätt att få stöd och hjälp i en samordnad insats.

En samordnad individuell plan, SIP, är till för den som behöver stöd från flera håll samtidigt som behöver samordnas inom vård, skola och omsorg. Stödet ska underlätta att leva ett självständigt liv. Den samordnade insatsen innebär att verksamheterna ska prata med varandra för att hjälpen ska fungera på bästa sätt. Till exempel kan hjälpinsatser ges i fel ordning eller utebli om verksamheterna inte pratar med varandra.

Här (på vår plattform) har vi samlat rutiner, dokument och mötescirklar för samordnad individuell planering för att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan alla involverade parter. Informationen på sidan är ett stöd för att skapa en sammanhållen plan för varje individ, där den enskildes behov, önskemål och mål står i centrum.

Den lokala BUS-gruppen i Haninge (Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) där det ingår aktörer från kommunen (Social- och äldreförvaltningen och Utbildningsförvaltningen) samt aktörer från regionen (Prima barn, Barn- och ungdomsmottagningen, första linjens psykiatri inom vårdcentralen samt Habiliteringen) har i april 2022 träffat en överenskommelse som ger kommunala skolor och förskolor rätt att kalla till SIP-möte. Överenskommelsen innebär att det i ett första skede sker under en prövotid på ett år från det att rutinerna är tagna. Denna plattform är för de parter som träffat överenskommelsen.

Hur SIP processen ska tillämpas regleras i SIP - Samordnad individuell plan 0–18 år Tillämpningsanvisningar för Social- och äldreförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Region.

Process - hur du får en SIP

Inom Utbildningsförvaltningen beslutar rektorn om en SIP ska göras. Inom Social- och äldreförvaltningen beslutar socialsekreteraren. Inom region beslutar verksamhetschef, psykolog, kontaktperson eller läkare på vårdcentralen om SIP ska göras. Efter att rektor tagit beslut inom utbildningsförvaltningen kan en pedagog, rektor, biträdande, skolkurator, skolpsykolog med flera vara den/de som kallar och håller i själva mötet.

Personen kan också själv önska att en SIP tas fram genom att prata med sin kontakt inom kommunen eller regionen.

Situationer när SIP kan behövas

Här är några exempel på när SIP kan behövas:

  • när ett barn behöver ha kontakt med flera samhällsinsatser samtidigt som till exempel skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och LSS-verksamheten
  • när ett barn inte går i skolan
  • när en vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • när en ungdom missbrukar.

Vad ingår i en SIP-plan?

Planen ska svara på frågorna: Vem gör vad och när? Det ska tydligt framgå:

  • Vilka insatser och vilket stöd som behövs för att tillgodose individens behov
  • Vem som ska ansvara för insaterna och stödet
  • Vilka insatser eller vilket stöd ska någon annan än kommunen eller regionen utföra
  • Vem som har det övergripande ansvaret för planen och hur den ska följas upp

Blanketter för nedladdning och information kring SIP 

SIP-blanketter - Storstockholms webbplats

Sveriges kommuner och regioner  SKR erbjuder utbildningspaket för dig som arbetar med SIP för olika målgrupper.

Uppdrag psykisk hälsa 

Kontakt Utbildningsförvaltningen

Malin Birkare
Verksamhetsutvecklare och SIP-administratör
Utbildningsförvaltningen
Enheten för central elevhälsa
08-606 76 24
070-273 84 52 sms
malin.birkare@haninge.se

Kontakt Social- och Äldreförvaltningen

Maria Hammar
SIP-samordnare
Avdelning Individ och familjeomsorg
08-606 92 66
maria.hammar@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juli 2024