Mottagande av nyanlända

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning gäller sedan 1 mars 2016. Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov tas emot och får en första bostad i den kommun dit den nyanlände har anvisats av Migrationsverket.

Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Personer som fått uppehållstillstånd kan också flytta på egen hand ut till en bostad som man hittat själv.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

De nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsskäl kan skrivas in i arbetsförmedlingens etableringsprogram. Arbetsförmedlingen är också den myndighet som har samordningsansvaret de två åren då möjlighet till specifika etableringsinsatser finns. Till etableringsprogrammet är en ersättning kopplad som hanteras av försäkringskassan.

Sedan 2018 finns projektet Etableringscentrum i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. I projektet arbetar kommunerna tillsammans med arbetsförmedlingen med kartläggning och insatser för snabbare etablering. Både nyanlända mottagna i Haninge kommun och andra utrikesfödda personer som är arbetssökande kan remitteras till Etableringscentrum.

Kommunen står för stöd till boende, SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och den samhällsorienteringskurs som erbjuds. Kommunen ansvarar även för det sociala stödet, vid behov på samma sätt som till övriga kommuninvånare, och för ett ev. ekonomiskt bistånd som efter prövning kan beviljas då inkomsterna understiger skälig levnadsnivå.

Haninge kommun ska ta emot 95 nyanlända familjer och barn under 2019 och 67 nyanlända under 2020. De flesta som tas emot har familj. Nyanlända får hyra en första bostad, en så kallad etableringsbostad, under den tvååriga etableringstiden. Kommunfullmäktige beslutade 2016 om en plan för anskaffning av tillfälliga bostäder till de nyanlända som en följd av den period under 2015 då många flyktingar kom till Sverige. I dagsläget finns inte längre behov av tillfälliga bostäder till nyanlända utan avtal tecknas med olika bostadsföretag som möjliggör en tvåårig uthyrning till de nyanlända.

Tillfälliga byggnadslov

Kommunfullmäktiges beslut om tillfälliga byggnadslov till bostäder gällde både nyanlända och ungdomar. Haninge bygger bostäder runt om i kommunen. 2015 byggde kommunen mest av alla kommuner i Stockholmsområdet. Det tar dock tid att bygga ikapp dagens bostadsbrist. Därför kommer tillfälliga bostäder fortsatt byggas men i dagsläget är det ungdomar som kommer att erbjudas bostäder.

För ytterligare information se kommunfullmäktiges protokoll

Läs mer om bygglovshantering

Vid Häggvägen har bostäder uppförts och inflyttning har skett. För övriga områden:

Bostäder för nyanlända

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2020