Mottagande av nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär ett ansvar för alla kommuner i Sverige att erbjuda bostad till nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Personer som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov har rätt till etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen. Om man har bott på ett asylboende kan man anvisas till en kommun, eller så flyttar man på egen hand ut till en bostad man hittat själv. SFI-undervisning (Svenska för invandrare) startar när man flyttat till den anvisade kommunen och etableringsinsatserna sätter då igång. Barnen placeras i förskola eller skola.

2018 ska kommunen ta emot 183 nyanlända. Haninge kommun tog emot 253 nyanlända under 2016 och under 2017 ska bostäder tillhandahållas för 276 personer. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en plan för anskaffning av bostäder till de nyanlända. (För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges handlingar under kommun och politik, kommunens organisation, kommunfullmäktige, högerspalt, möten och protokoll). Beslut har även fattats om bostäder för nyanlända på olika platser i kommunen. Det gäller bland annat ett tidigare elevhem. Ett antal bostäder kommer att tas i anspråk i ombyggnationen vid kommunhuset. 

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälliga byggnadslov ska ges för byggande av bostäder för nyanlända och ungdomar. En inventering har gjorts av var kommunen äger mark där det också finns vatten och avlopp relativt lättillgängligt. För att det ska vara möjligt att bevilja tillfälliga byggnadslov måste markarbetena vara av begränsad omfattning. När undersökningarna är färdiga sluts avtal med entreprenör. Entreprenören ansöker om byggnadslov. Byggnadslovsprocess – inkluderande överklaganden – pågår.

Klicka här för att läsa mer om bygglovshantering

Vid Häggvägen har bostäder uppförts och inflyttning har skett.

För övriga områden se under: Bostäder för nyanlända

Kommunen har också för avsikt att erbjuda ungdomar lägenheter i de byggnader som uppförs med tillfälligt bygglov. Haninge bygger just nu bostäder runt om i kommunen. (2015 byggde kommunen mest av alla kommuner i Stockholmsområdet). Det tar dock tid att bygga ikapp dagens bostadsbrist. Därför kommer också ungdomar att erbjudas bostäder i de aktuella områdena.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2018