Mottagande av nyanlända

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning gäller sedan 1 mars 2016. Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsbehov tas emot och får en första bostad i den kommun dit den nyanlände har anvisats av Migrationsverket.

Personer som fått uppehållstillstånd kan också flytta på egen hand ut till en bostad som man hittat själv.

Mottagandet av de nyanlända som anvisats till Haninge sker på social- och äldreförvaltningens boenhet.

På utbildningsförvaltningens Centrum för lärande och hälsa, finns en mottagning där familjer får hjälp med att anmäla barnen till grundskola och gymnasium.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

De nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller skyddsskäl ska anmäla sig till arbetsförmedlingens etableringsprogram. Arbetsförmedlingen är också den myndighet som har samordningsansvaret de två åren då möjlighet till specifika etableringsinsatser finns. Till etableringsprogrammet är en ersättning kopplad som hanteras av försäkringskassan.

Kommunen står för stöd till boende, SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och den samhällsorienteringskurs som erbjuds alla vuxna. Kommunen ansvarar även för det sociala stödet, vid behov på samma sätt som till övriga kommuninvånare, och för ett ev. ekonomiskt bistånd som efter prövning kan beviljas då inkomsterna understiger skälig levnadsnivå.

Haninge kommun ska ta emot 60 nyanlända familjer och barn under 2022. De flesta som tas emot har familj. Nyanlända får hyra en första bostad, en så kallad etableringsbostad, under den tvååriga etableringstiden. Haninge kommer även att anvisas 58 ukrainska flyktingar enligt massflyktsdirektivet från och med 1 juli 2022.

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till en kurs på 100 timmar i samhällsorientering där du lär dig om hur svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. 

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk du kan väl och hjälper dig som nyanländ till att snabbare komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Många kurser gör studiebesök hos myndigheter, kommunen eller på museum tex. Du får lyssna, fråga och diskutera. Samhällsorienteringen är gratis!

Läs mer hos centrumvux.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022