Begravningsombud

Foto: Mostphotos

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 fick kyrkan ändå behålla uppdraget som begravningshuvudman, det vill säga att sköta begravningsverksamheten i Sverige. Undantaget är Stockholm och Tranås kommuner där kommunerna sedan tidigare sköter begravningsverksamheten.

Med begravningsverksamhet avses de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Läs mer hur det regleras:

Begravningslagen (1990:1144)

Begravningsförordningen (1990:1147)

Haninge pastorat är begravningshuvudman i Haninge kommun.

Läs om Haninge pastorat (Svenska kyrkan)

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
  • kremering,
  • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Alla personer som är folkbokförda i Sverige bekostar begravningsverksamheten genom den s.k. begravningsavgiften, en skatt som debiteras via Skatteverket. Avgiften betalas i förhållande till din beskattningsbara inkomst och är densamma i hela Sverige (0,242 % för år 2018) förutom i Stockholms kommun (0,075 %) och Tranås kommun (0,240 %).

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten inom respektive huvudmans förvaltningsområde. Någon sammanblandning mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten får inte ske och alla, oavsett religionstillhörighet eller inte, ska behandlas lika vad gäller begravningsverksamheten. Så ska exempelvis gravplatser erbjudas för alla trosinriktningar samt ceremonilokal utan religiösa symboler finnas.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över begravningsverksamheten. När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt
tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2018