Rivningslov

Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan även krävas i områden utanför detaljplan om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna som gäller för platsen där byggnaden är placerad.

Om det inte krävs rivningslov så krävs i många fall att du gör en anmälan om rivning och inväntar beslut om startbesked för rivning innan rivningen påbörjas med undantag för:

  • Komplementbyggnader
  • Byggnader, tillbyggnader och skärmtak som får byggas utan både bygglov och startbesked, t.ex. s.k. friggebodar.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Läs mer om rivningslov på Boverkets hemsida
Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019