Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bygglov

Undrar du vilka åtgärder som kräver bygglov? Här hittar du en lista för alla  åtgärder som kräver bygglov.

Det krävs bygglov för:
• nybyggnad
• tillbyggnad
• ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål
• inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
• byta färg, fasadbeklädnad, fönster eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt ändra byggnadens yttre avsevärt inom planlagt område
• skyltar och ljusanordningar inom planlagt område
• flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar (se nedan).

Bygglov krävs också för andra anläggningar än byggnader:
• nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
• upplag och materialgårdar (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
• tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift
• fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Undantag: liten anläggning för en fastighets eget behov.
• Radio- och telemaster och torn. Undantag: liten anläggning för en fastighets eget behov och mindre antenner. Exempelvis rörantenner under 5 m och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter.
• Vindkraftverk som är högre än 20 meter, placerat på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. Undantag: Om verket omfattas av tillstånd enligt miljöbalken.
• Murar och plank. Undantag: Vissa plank placerade vid en – och tvåbostadshus behöver inte alltid bygglov, läs mer på Boverkets hemsida.
• Parkeringsplatser utomhus. Undantag: För fastighetens behov för en- och tvåbostadshus
• begravningsplatser
• transformatorstationer

Läs mer om bygglov på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 10 mars 2021