Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anmälan

Vissa byggprojekt ska anmälas till byggnadsnämnden genom en så kallad anmälan. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av byggnadsnämnden.

För åtgärder som inte kräver bygglov krävs det en anmälan vid

 1. rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är:
  a) en komplementbyggnad, eller
  b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 2. en ändring av en byggnad, om ändringen berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 5. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter, eller
 7. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 8 november 2018