Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bygga nytt i kulturlandskap

Haninge består av stora områden med landsbygd, en betydande del av dessa områden är också gammalt kulturlandskap. Med kulturlandskap menas ett landskap som genom århundradena formats av människan, till exempel genom jordbruk. Ofta finns äldre gårdar och torp i landskapet. När du ska bygga nytt på landsbygden kan du behöva fundera extra noggrant över byggnadens placering och utformning. Här hittar du mer information om vad som är bra att tänka på!

Placering

 • Ny bebyggelse bör placeras i utkanten av skogspartier eller i höjder i
  terrängen, efter befintliga strukturer och vägnät. Så långt som möjligt bör man undvika att bygga på jordbruksmark.
 • Eventuell lutning i terrängen bör tas upp av en sockel eller källarvåning på byggnaden, detta för att undvika stora markingrepp som förändrar landskapets utseende.
 • Så få ytor som möjligt bör hårdgöras med markbeläggning. Placera huvudbyggnad och eventuella komplementbyggnader så att hårdgörning av större områden undviks.
 • Värna hällmark och uppvuxna träd på tomten.

Volym

 • På landsbygden är det ofta kyrkan som blir en solitär byggnad som sticker ut i bebyggelsen med sitt höga torn och putsade stenfasader. Ny bebyggelse bör underordna sig kyrkans dominans i volym och skala.
 • Anpassa byggnadens volym efter omgivande bebyggelse. Byggnadsvolymen bör inte vara avsevärt mycket större än omkringliggande bebyggelse
 • Om du ska bygga till bör tillbyggnaden underordna sig den ursprungliga volymen.
 • Vid nybyggnation av terrass/altan och inglasade uterum bör dessa utföras i proportion till huvudbyggnaden.

Gestaltning

 • Välj en byggnadsutformning som anpassas till omgivande bebyggelse. Vanligen är en långsmal byggnad med symmetriskt tak och sadeltak vanligt bland det agrara byggnadsskiktet. Fasaden är oftast symmetriskt utformad.
 • Inom landsbygdens byggnadstradition finns flera komplementbyggnader för olika funktioner, dessa uppförs i regel fristående från bostadshuset.
 • Vid nybyggnation bygg inte samman garage och huvudbyggnad. Placera gärna gårdsbyggnaderna så att de bildar en gårdsform tillsammans med huvudbyggnaden.
 • Komplementbyggnaderna bör helst ha en något smalare utformning med nocken i husets längdriktning.
 • Fönster är byggnadernas ögon och dessa har en starkt karaktärsbärande effekt på hur en byggnad uppfattas. Vid nybyggnation ta efter äldre byggnadstradition där fönstren placeras symmetriskt och är kvadratiska eller rektangulära stående format. Mittposten är en viktig del för uttrycket av ett fönster.

Färgsättning och material

 • Välj en färgsättning som harmoniserar med omgivningen. En vanlig kulör på landsbygden är falurött. Utöver falurött är en dovare färgskala som smälter in med det omgivande landskapet att föredra. Undvik vita nyanser eller ljusa kulörer. Ljusa kulörer kan ibland vara passande på huvudbyggnaden.
 • Undersök vilken typ av färg som är lämplig, det påverkar lystern på fasaden. Ska det vara slam- eller oljefärg?
 • På komplement- och ekonomibyggnader är falurött och järnvitriol bra färgval.
 • Vanligaste fasadmaterialet är trä, med panelade fasader eller synlig timmerstomme. Både tegel och plåtfasader är svårare att passa in inom den traditionella byggnadskulturen.
 • Vid val av taktäckning på huvudbyggnaden är tegeltak ett vanligt material. Andra material som är att föredra är falsad plåt. På förråd är trapetskorrugerad plåt ett alternativ.

Senast uppdaterad: 30 november 2021