Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bygga i kulturmiljö

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ställs krav på utförandet. Tillkommande byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan.

Vid tillbyggnader eller ändringar ska byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tillvaratas på ett varsamt sätt. Vissa byggnader eller bebyggelseområden är utpekade som särskilt värdefulla vilket innebär att dessa inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagen.

Kulturmiljöer och enskilda byggnader finns utpekade i olika dokument som översiktsplan, kustplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, kulturmiljöinventeringar, och genom riksintresseområden. Även bebyggelse som inte är speciellt utpekad i något dokument kan vara så värdefull att den inte får förvanskas, i sådana fall gör stadsbyggnadsnämnden eller byggherren en utredning när byggnaden står inför en förändring.

Riksintressen för kulturmiljövården

Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse.

När man utför förändringar i ett sådant område ska riksintressets värden ges företräde framför motstående intressen. Kulturmiljöer av riksintresse speglar exempelvis hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal.

Riksintressena representerar hela landets historia, från förhistorisk tid fram till nutid. De beslutas av Riksantikvarieämbetet och regleras genom Miljöbalken.

Sju av länets riksintresseområden finns i Haninge

 • Dalarö, Jutholmen
 • Dalarö skans
 • Huvudskär
 • Kymmendö
 • Sandemar
 • Sundby – Varnö, Ornö
 • Utö
 • Österhaningebygden

Statliga byggnadsminnen

En byggnad eller anläggning som ägs av staten och som anses vara synnerligen märklig med avseende på sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som statligt byggnadsminne av regeringen.

Byggnaden eller området ska bevaras för framtiden i enlighet med förordningen om statliga byggnadsminnen. För att säkerställa byggnadsminnets framtida bevarande framställs speciella skyddsföreskrifter. Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten Riksantikvarieämbetet ge tillstånd att ändra byggnaderna i strid mot skyddsföreskrifterna.

Parallellt med förordningen om statliga byggnadsminnen gäller även plan- och bygglagen och strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken. Det kan innebära att det förutom ett beslut från Riksantikvarieämbetet även kan vara nödvändigt med ett beslut från kommunen vid en ändring av ett byggnadsminne.

I Haninge finns fyra byggnader eller anläggningar som förklarats som statliga byggnadsminnen

 • Dalarö skans, Dalarö
 • Berga Slott, Berga
 • Dalarö Tullhus, Dalarö
 • Måsknuv klocktorn

Vissa byggnader är upptagna på en lista som Riksantikvarieämbetet upprättar över värdefulla byggnader som inte är byggnadsminnen. När man skall göra förändringar i en sådan byggnad skall samråd ske med tillsynsmyndigheten. I Haninge finns en byggnad på listan: Berga Slott (4 byggnader inom området).

Enskilda byggnadsminnen

En byggnad eller anläggning som anses vara synnerligen märklig med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden skall då bevaras för framtiden, i enlighet med Lagen om kulturminnen.

Bestämmelserna kan även tillämpas för parker, trädgårdar eller andra anläggningar av kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnet utgör en källa till förståelse av vår historia och sparas som ett historiskt dokument över en gången tid, dess människor och samhälle.

För att säkerställa byggnadsminnets framtida bevarande framställs speciella skyddsföreskrifter. I vissa fall kan Länsstyrelsen bevilja dispens från dessa föreskrifter.

Parallellt med Lagen om kulturminnen gäller även Plan- och bygglagen vilket kan innebära att det förutom ett beslut från länsstyrelsen även kan bli nödvändigt med ett beslut från kommunen vid ändring av ett byggnadsminne.

I Haninge finns sju stycken byggnader eller anläggningar som förklarats som enskilda byggnadsminnen

 • Eva Bonniers sommarhus, Dalarö
 • Dalarö Societetshus, Dalarö
 • Klappbryggan i Fiskarhamnen, Dalarö
 • Sundby gård, Ornö
 • Utö kvarn, Utö
 • Lurgatan bostadshus, Utö
 • Anders Franzèns sjöbod, Dalarö

Det finns även vissa byggnader som kan komma ifråga för en byggnadsminnesförklaring enligt en speciell lista hos länsstyrelsen. När man skall göra förändringar i en sådan byggnad är detta anmälningspliktigt. I Haninge finns en byggnad på listan: Årsta Slott.

Haninges skyddsvärda miljöer och byggnadsverk utöver riksintresseområdena och byggnadsminnen

Utöver de områden och byggnadsverk som anses särskilt skyddsvärda ur ett nationellt perspektiv, har kommunen identifierat miljöer och objekt som anses karakteristiska för Haninge och extra skyddsvärda. Kommunens egna kulturmiljöinventeringar tillsammans med de miljöer och objekt med nationell skyddsstatus har inarbetats i Haninges kulturmiljöprogram.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021