Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid Nybyggnad av en- och tvåbostadshus. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus


Ansökan

 • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Här hittar du blankett för ansökan och e-tjänst

Anmälan av kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska vara riksbehörig med giltigt certifikat samt underteckna ansökan.


Situationsplan baserad på fullständig
nybyggnadskarta i skala 1:400

 • Rita in byggnaden på situationsplanen som ska vara baserad på fullständig nybyggnadskarta. Måttsätt byggnaden och ange färdigt golv (+FG).
 • Lås byggnadens placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till närmaste fastighetsgränser, varav två mått som utgår från ett gemensamt hushörn till två olika fastighetsgränser.
 • Måttsätt också avståndet till befintliga byggnader på fastigheten
 • Beställning av fullständig nybyggnadskarta görs via e-tjänst för fullständig nybyggnadskarta

OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text får inte förvanskas.


Markplaneringsritning i skala 1:200

 • Markplaneringsritning i skala 1:200 upprättad på situationsplan som redovisar befintliga och föreslagna marknivåer fram till fastighetsgräns.
 • En markplaneringsritning visar även hur marken planeras med eventuella utfyllnader, schaktningar, murar, minst två parkeringsplatser, in- och utfarter samt slänter.
 • Det ska även framgå hur man planerar att omhänderta dagvattnet inom den egna fastigheten.
 • OBS! Marknivån får inte ändras närmare fastighetsgräns än 0,5 meter.

Marksektionsritningar i skala 1:200

 • Om marknivån avses att ändras på fastigheten krävs marksektionsritningar.
 • Det ska tydligt redovisas hur marknivån ska förändras.
 • För att kunna tolka marksektionsritningarna ska det framgå på markplaneringsritningen var sektionerna är tagna.

Planritning i skala 1:100

 • Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas med samtliga utvändiga mått för att byggnadens area ska kunna räknas ut.
 • Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och redovisa hur man uppfyller kraven på användbarhet och tillgänglighet.
 • För att kunna tolka sektionsritningarna ska det framgå på planritningen var sektionerna är tagna.

Fasadritningar i skala 1:100

 • Byggnadens samtliga fasader ska redovisas med väderstreck.
 • Redovisa även befintliga och blivande marknivåer fram till fastighetsgräns.
 • Ange även materialval och kulör med NCS-koder.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
 • Av ritningen ska framgå rumshöjder, färdiga golvnivåer, takvinkel samt marknivå vid entré.
 • Redovisa även byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå.

Fotografier

 • Fotografier som tydligt visar platsen för placeringen av byggnad och dess omgivning. Markera platsen så att det tydligt framgår på fotografierna vart byggnad ska placeras.

Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024