Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Attefall

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder som inte behöver bygglov och som får avvika från detaljplanen, men som behöver anmälan och startbesked.

Attefallsåtgärder är bygglovsbefriade men kräver anmälan med tillhörande handlingar. Attefallsreglerna gäller om du vill:

  • bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) på max 30,0 kvadratmeter
  • göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med max 15,0 kvadratmeter bruttoarea
  • bygga två takkupor på bostadshus som inte redan har takkupor (bygglov krävs dock för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion)
  • inreda ytterligare en bostad i ditt hus (tillgänglighetskraven ska uppfyllas)

Tänk på att:

  • dessa regler gäller endast en- och tvåbostadshus
  • det finns områden som är undantagna från dessa regler
  • du måste göra en anmälan med tillhörande handlingar samt ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt bygge

Samma krav som om åtgärden krävt bygglov gäller för bland annat utformning, anpassning och påverkan på omgivningen.

Reglerna för strandskydd är oförändrade, vilket betyder att strandskyddsdispens kan behövas även om bygglov inte behövs.

Avstånd om 4,5 meter till granne gäller. Om man kommer överens med grannar går det bra att bygga närmare. Det krävs ett skriftligt godkännande på överenskommelsen från samtliga lagfarna ägare. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig understiga 4,5 meter, då måste du istället söka bygglov.

Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4,0 meter. 

Bygglovsbefriade åtgärder litenFoto: Boverket

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

För komplementbyggnader och komplementbostadshus får byggnadsarean vara högst 30,0 kvadratmeter.

Tillbyggnad

En tillbyggnad på 15,0 kvadratmeter bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus.

Takkupor

Uppföra två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad.
Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas.

Läs mer om attefall på boverkets hemsida

Bygglovsfriheten gäller inte alltid

Bygglovsfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller ingår i sådant område. I vissa detaljplaner finns planbestämmelser som anger att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefulla. De byggnader och miljöer som finns med i kommunens kulturmiljöprogram, inventeringar eller jämförbart bedöms vara särskilt värdefulla.

Inom område eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret och som är flygplatser, övningsfält eller skjutfält gäller inte bygglovsfriheten för:

- komplementbostadshus,
- tillbyggnad,
- inredning av ytterligare bostad.

Senast uppdaterad: 15 september 2023