Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna eller att den sökta åtgärden på annat sätt inte uppfyller de krav som ställs på ett ”vanligt” bygglov. En bedömning görs alltid från fall till fall. 

Om du vill söka tidsbegränsat bygglov så behöver åtgärden:

  • vara av tillfällig karaktär
  • vara lämplig för platsen
  • fylla ett tillfälligt behov på den aktuella platsen
  • motsvara kraven på trafiksäkerhet
  • allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga besvär
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort

Hur lång är giltighetstiden?

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till sammanlagt högst femton år. Endast bygglov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år.

Vad är en avvecklingsplan?

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet endast behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Bygglov av säsongskaraktär

Du kan söka bygglov av säsongskaraktär för en åtgärd som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan exempel gälla en glasskiosk, eller sommarverandor, där verksamhet bara bedrivs under del av året. 

Följande handlingar behöver du för din ansökan 

  • ansökningsblankett, kryssa i tidsbegränsat lov
  • avvecklingsplan
  • samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022