Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Staket och spaljéer

I plan- och bygglagen anges att plank kräver bygglov (med några undantag). Lagen anger dock ingenting om vad som är ett plank eller ett staket. Av de fall som prövats i domstol kan dock ett antal riktlinjer utläsas när det inte behövs bygglov.

Staket upp till 1,10 meter är ej bygglovspliktigt. Staket/spaljé, 75 % genomskinligt är ej bygglovspliktigt upp till 1,80 meter. Staket/spaljé som är tätt upp till 1,10 meter men minst 75 % genomskinligt över den höjden kräver inte bygglov upp till 1,80 meter. Höjden räknas från mark till konstruktionens överkant.

Gunnebostängsel eller liknande typer av stängsel kräver inte bygglov.

Om staket eller spaljé placeras nära eller i fastighetsgräns rekommenderas du att kontakta grannfastighetens ägare i syfte att komma överens om placeringen.

Observera att i ett strandskyddsområde kan det kräva strandskyddsdispens om allmänheten genom ett plank, staket, spaljé, stängsel m.m. avhålls från ett område där allmänheten har tillträde. D.v.s. strandskyddsdispens kan krävas även om bygglov inte behövs.

Det är viktigt att staket/spaljé får en utformning som är anpassad till bebyggelsens, trädgårdens och omgivningens förutsättningar och karaktär.

Det är viktigt att vara medveten om att om någon klagar på något som byggts utan lov enligt dessa riktlinjer så kan överprövande myndighet trots riktlinjerna komma fram till att åtgärden är lovpliktig och kräver bygglov.

Tänk på detta gällande staket och spaljé:

  • att anpassa staket/spaljé till bebyggelsens arkitektur och stil
  • att åtgärden skall bidra till en god helhetsverkan i området
  • att variera med kulör, detaljer och växtlighet
  • att inom område med detaljplan kan finnas planbestämmelser som reglerar placering och utformning av inhägnader.

God sikt för trafiksäkerhet skall alltid tillgodoses. Om din tomt ligger intill en gång- eller cykelväg eller gata, ska du se till att ditt staket inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Om du har en gång- eller cykelväg som korsar gatan är sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- eller cykelvägen. Fortfarande 10 meter utmed gatan. Vid utfart från tomten direkt till gatan krävs fri sikt minst 2,5 meter från gatan.

Läs mer om staket på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 6 maj 2021