Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Det kan dock krävas lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank, mur eller stora förändringar i marknivån.

Följande åtgärder kan kräva bygglov:

  • Pooler ovan mark kan kräva bygglov beroende på hur de utformas.
  • Ett utdragbart tak över poolen kan göra att poolen, taket och eventuellt trädäck ses som en konstruktion som likställs med byggnad som kräver bygglov.
  • Mark som schaktas/höjs med mer än 50 cm av befintlig mark kräver marklov för fastigheter inom detaljplan.
  • Strandskyddsdispens för pool inom område som omfattas av strandskydd kan krävas även om bygglov inte krävs.

En pool som grävs ned helt i mark kräver inte lov, om det inte krävs markförändringar runt omkring och den inte förses med ett pooltak. En duk som ligger platt emot poolkanterna, som skydd för poolen, kräver ej bygglov. 

Pooltak

En pool med pooltak kan vara en byggnad och kräva bygglov. När en pool med pooltak blir en byggnad finns det inga exakta bestämmelser om. Mark- och miljödomstolarna (de domstolar som har hand om bygglovsärenden) har i några fall kommit fram till att pooler med pooltak som gör det möjligt att bada i poolen under pooltaket är byggnader och därmed krävs bygglov.  Utifrån de domar som finns från mark- och miljödomstolarna gällande pooltak går det inte att ange något exakt mått när pooltak kräver bygglov. Av det som är möjligt att utläsa av domarna om pooltak från mark- och miljödomstolarna så har bygglovsavdelningen gjort en bedömning med riktlinjer när pooltak kräver bygglov, framförallt rättsfallen P 606-18 från Mark- och miljödomstolen i Nacka och P 116-19 från Mark- och miljööverdomstolen.

Tänk på att även om du följer bygglovsavdelningen riktlinjer så kan det senare visa sig att pooltaket kräver bygglov och du kan då behöva söka bygglov i efterhand eller ta bort pooltaket.

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att ett pooltak inte kräver lov under vissa förutsättningar:

  • Det ska inte vara utformat med syfte att kunna bada under pooltaket.
  • Höjden ovan omgivande mark eller pooldäck är högst 88 cm.
  • I utfällt läge så täcker pooltaket endast poolens vattenyta.

Håll koll på strandskyddsdispensen!

Även om pool får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om poolen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare eller skridskoåkare. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon. Hemfridszonen får således inte utökas, vilket den kan göra med en pool som placeras i utkanten av den befintliga hemfridszonen (området närmast bostadshus/fritidshus där man har rätt att vara ostörd). 

Vatten till poolen

  • Det är inte tillåtet att använda brunnsvatten för att fylla upp en pool.
  • Du som fastighetsägare är ansvarig att ha koll på eventuella ledningsrätter/servitut.

Frågor om ditt poolbygge

Är du osäker på om ditt planerade poolbygge kräver bygglov rekommenderar vi dig att kontakta oss på bygglovsavdelningen med dina frågor. Beskriv så tydligt som möjligt ditt tilltänkta bygge med mått, produktblad och eventuellt fotografi så att vi kan ta ställning till om åtgärden/åtgärderna kräver bygglov.  bygglov@haninge.se 

Läs mer om altaner på följande länk

Läs mer om mur och plank på följande länk

Läs mer om pool på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022