Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fasadändring, ändring av byggnads yttre utseende

Inom detaljplanelagt område är en utvändig ändring av fasader och tak i princip alltid en bygglovspliktig åtgärd. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig ska en ändring utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och med hänsyn till omgivningen.

Fasad Foto: Olof Holdar

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

  • ändra en byggnads färg (ny kulör),
  • byta fasadbeklädnad (till ett annat material),
  • byta taktäckningsmaterial (till ett annat material), eller
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende (ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana)

Om byggnaden är en del av radhus eller kedjehus eller ligger i ett område med starka karaktärsdrag ska åtgärden alltid underordnas helheten. 

Bestämmelser i detaljplan

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur en byggnad ska se ut och vilka material eller färger som får finnas i just detta område.

Utanför detaljplan

Det krävs normalt inte bygglov för byte av färg på byggnader utanför detaljplan. Det kan dock finnas en utökad lovplikt för byte av färg i områdesbestämmelser.

Även om en åtgärd inte kräver lov så ska plan- och bygglagens bestämmelser om utformning, anpassning och antikvarisk hänsyn följas.

Läs mer om bestämmelserna på boverkets hemsida

Andra faktorer som kan påverka

Det kan finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en ändring av byggnadens yttre utseende alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. 

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan din fasadändring i enskilda fall påverka området mellan din byggnad och vattnet. Sätter du upp stora fönster mot vattnet kan området där allmänheten får vistas, mellan byggnaden och vattnet, upplevas som mer privat.

Även om fasad får ändras utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om fasadändringen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare eller skridskoåkare. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Hitta detaljplaner i Haninge kommun

Läs mer om fasadändring på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022