Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Balkong, balkonginglasning

Generellt behöver du bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad och även för att glasa in befintliga balkonger. Vissa undantag från lovplikten finns dock för en- och tvåbostadshus.

Balkong Foto: Olof Holdar

Inglasning av balkong

Inglasning av balkonger kräver bygglov eftersom det ses som en tillbyggnad och byggnadens volym ökar. Inglasningen ska ske med hög kvalitet och på ett enhetligt sätt. På flerbostadshus bör samma system användas även om inglasningar sker successivt.

En inglasad balkong ska vara anpassad till byggnaden vad gäller färg, form, material och detaljutformning. 

Tänk på att ny balkong på en byggnad kan ge ökad insyn som medför en olägenhet för grannarna. Informera gärna grannen om dina planer innan du ansöker om lov.

Undantag från lovplikten

Mindre tillbyggnader som balkonger och burspråk på en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område är undantagna från bygglovsplikten. Även fritidshus räknas som en- och tvåbostadshus.

Undantaget från bygglovsplikten gäller bara under vissa förutsättningar. Till exempel:

  • balkongens utformning och placering måste stämma överens med gällande detaljplan
  • balkongen placering måste uppfylla detaljplanens bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgränsen. Om sådan bestämmelse saknas i detaljplanen ska balkongen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen om inte granne medger närmre avstånd.
  • balkongen får uppföras på bostadshuset, men inte på komplementbyggnader.

Tillbyggnaden ska kunna bedömas som liten och får inte anses dominerande på byggnaden.

Uppfyller inte balkongen kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Läs mer om balkonginglasning på boverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 mars 2022