Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Altan, trädäck

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Altan Foto: Olof Holdar

I plan- och bygglagen (PBL) saknas tydliga och heltäckande bestämmelser om vilka altaner som behöver bygglov och vilka altaner som får byggas utan bygglov.

Rättspraxis avgör

Ofta går det inte att ge enkel information om när altaner kräver bygglov. Det beror bland annat på att bygglovsplikten kommer från rättspraxis, det vill säga hur domstolar tidigare har dömt gällande bygglovsplikt för altaner. Trots att bygglovsplikten för altaner inte går att läsa i lagtext har det införts undantag för vissa altaner som följer ett antal krav. Att altaner som följer dessa krav, är undantagna från krav på bygglov, innebär inte att alla andra altaner kräver bygglov. Se mer nedan under de olika rubrikerna och kom ihåg att inte blanda ihop informationen under de tre olika rubrikerna.

Det finns tre typer av altaner i bygglovsammanhang:

 • Altaner som inte kräver bygglov för att de inte är bygglovspliktiga
 • Altaner som uttryckligen har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagen
 • Altaner som kräver bygglov

Altaner som inte kräver bygglov för att de inte är bygglovspliktiga

Av de fall som prövats i domstol kan ett antal riktlinjer utläsas när en altan inte behöver bygglov.

 • Höjden på altangolvet är högst 1,2 meter ovan befintlig mark. Det är inte okej att höja marken och sedan bygga ett altangolv 1,2 meter ovan den höjda marken.
 • Altan utan tak, kan dock kombineras med lovfritt skärmtak.
 • Inget utrymme grävs ut under altanen även om höjden blir högst 1,2 meter ovan den ursprungliga marken.

Det är viktigt att vara medveten om att om någon klagar på något som byggts utan lov enligt dessa riktlinjer så kan överprövande myndighet trots riktlinjerna komma fram till att åtgärden är lovpliktig och kräver bygglov.

Altaner som uttryckligen har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagen

Av undantag i plan- och bygglagen behövs inte bygglov för en altan om samtliga förutsättningar nedan är uppfyllda:

 • Altanen utförs till ett en- eller tvåbostadshus, eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen anordnas inom högst 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen inte är högre än 1,8 meter från mark.
 • Altanen placeras inte närmare gräns än 4,5 meter. Altanen får placeras närmare gräns om de grannar som berörs medger det.
 • Att altanen inte utförs på en byggnad eller inom ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.

Altaner som uttryckligen har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagenFoto: Elin Kastenholm

Altaner som kräver bygglov

I övriga fall krävs oftast bygglov för altanen.

Viktigt att tänka på!

För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Även om altanen, uteplatsen eller skärmtaket får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Läs mer om altaner på boverkets hemsida

Haninge kommuns kulturmiljöprogram

Senast uppdaterad: 20 april 2023