Miljö

Tornbergets ambition är att vara ett ansvarsfullt företag som arbetar och verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

I ett hållbart samhälle

 • Tar vi tillvara på allt som vi hämtat från berggrunden, så att koncentrationerna av dessa ämnen inte längre ökar i naturen.
 • Framställer vi inte själva ämnen, avsiktligt eller oavsiktligt, i högre takt än de kan brytas ned och inpassas i naturens kretslopp, eller läggas fast i berggrunden.
 • Påverkar vi inte ekosystemen rent fysiskt, så att produktionsförmågan och mångfalden försvinner.

Tornbergets miljöpolicy

Vi ska verka för ekologisk uthållighet genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning. Vi ska erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande, fastighetsförvaltning och städning.

Vi arbetar enligt vår miljöpolicy genom att

 • Minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror.
 • Utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan.
 • Uppfylla Haninge kommuns miljöpolitiska mål.
 • Följa lagar och regler i miljölagstiftningen.
 • Minska utsläppen till vatten, luft och deponering.
 • Minska förbrukningen av råvaror genom återanvändning och återvinning.
 • Ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer.
 • Välja miljömärkta varor så långt som möjligt vid inköp.
 • Välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt.

Verksamhetssystem/FR2000 Verksamhetsledning

Sedan februari 2006 är Tornberget certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem granskas och godkänns av externa revisorer varje år.

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Det utgår från ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

För att ständigt utveckla verksamhetssystemet samt följa upp och värdera Tornbergets miljöpåverkan har ett miljö- och kvalitetsråd upprättats som består av medarbetare från olika avdelningar.

Även interna revisioner av verksamhetssystemet genomförs årligen.

Miljökrav inför och vid om- och nybyggnation

Vid om- och nybyggnationer ställer Tornberget miljökrav genom ett miljöprogram som utgör en del av förfrågningsunderlaget. Miljöprogrammet beskriver Tornbergets miljömål och miljökrav i projektet. Entreprenören skall sedan utarbeta ett projektspecifikt miljöprogram som beskriver hur miljömålen och miljökraven skall uppnås. Tornbergets övergripande miljömål för byggprojekt följer Kretsloppsrådets miljöprogram.

Inför de investeringsprojekt som står närmast i prioritet görs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljö. Även för den löpande driften utförs relevanta undersökningar/mätningar vid behov. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem.

Obligatorisk ventilationskontroll

Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Intervallet för de byggnader vi äger är i huvudsak att besiktning ska ske vart tredje år. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019