Problem med att få redovisningen att gå ihop?

Nedan listar nämnden de vanligaste orsakerna till att årsräkningen inte stämmer eller är i balans, det vill säga utan differens

Om du får differens på din redovisning kan det vara bra att kontrollera följande felkällor:

• Kontrollera att alla inkomst- och utgiftsposter på kontoutdraget har tagits med. Det gäller också bankens avgifter eller andra utgifter som dras automatiskt från kontona.

• Kontrollera att nettoinkomsten enligt kontoutdrag överensstämmer med nettot enligt årsbesked, från t ex Försäkringskassan. Du summerar summan av alla insättningar från Försäkringskassan under redovisningsperioden och jämför den med resultatet när du tar bruttoinkomsten (enligt årsbeskedet) och drar av skatten (enligt årsbeskedet) från den. Eventuell differens mellan inkomst enligt kontoutdrag och årsbesked kan tyda på att skattefri inkomst har utbetalats eller att avdrag skett för skuld/utmätning.

Observera att skattefria inkomster (såsom bostadstillägg och habiliteringsersättning) inte är medräknade på Försäkringskassans årsbesked. Du kan få en sammanställning över även dessa om du kontaktar Försäkringskassan.

• Kontrollera att utgående saldo per den 31 december enligt kontoutdrag stämmer överens med årsbeskedet.

• Sålda fonder och köpta fonder är inkomster respektive utgifter om det går via något konto. Däremot är återinvesterad utdelning ingenting som ska vara med under inkomster eller utgifter eftersom den stannar inom fonden (som inte är med i balansräkningen). Fonder och värdepapper redovisas i rutan ”övriga tillgångar” och tas därför inte med i summeringen A+B och C+D.

• Om ett konto finns med under A och D i årsräkningen och pengar förts över/satts in på detta konto från transaktionskontot, kan den överförda summan inte redovisas som en utgift eller inkomst. Det som ska redovisas är istället hur mycket av det som funnits på kontot som har förbrukats (dvs. varit en riktig utgift) under redovisningsperioden. Den summan får man genom att ta det ingående saldot på kontot (vanligtvis saldot per årsskiftet) och addera det med allt som kommit in på kontot i fråga (även andra insättningar än de från transaktionskontot, t ex ränta) under redovisningsperioden. Från den summan drar man sen bort det saldo/belopp som fanns kvar på kontot i slutet av redovisningsperioden (oftast 31 december). Kvar blir vad som förbrukats.

Gäller det en handkassa på boendet går man likadant tillväga för att räkna ut förbrukat, om handkassan tas upp under A och D. Observera att du som ställföreträdare ska kontrollera handkassan mot kvitton och se att beloppen stämmer med eventuella uttag och att utgifterna i handkassan verkar ha kunnat komma huvudmannen tillgodo.

För dig som bor tillsammans med din huvudman

För löpande kostnader hemma såsom t ex hyra, el och mat är det lämpligt att ordna med en stående överföring mellan huvudmannens konto och ditt konto (varje månad) istället för att reglera huvudmannens bidrag till hushållets utgifter genom kontantuttag. Det är en fördel om du döper de olika överföringarna till t ex ”hyra”, ”mat” etc. Genom överföring är det lättare för dig och oss att följa vad pengarna har gått till. I redovisningen ska du alltid klargöra hur huvudmannens del av hushållets kostnader har beräknats.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2019