God man när förälder och barn har motstridiga intressen

Ibland uppstår situationer där du som förälder inte har rätt att företräda ditt barn. Det kan vara när ni har motstridiga ekonomiska eller rättsliga intressen. På denna sida kan du få information om de vanligaste situationerna när god man kan behöva utses för ditt barn.

Förmynderskapet utövas av båda förmyndarna gemensamt enligt 12 kap 12 § Föräldrabalken. Detta innebär att om en förälder har ett med barnet motstridigt intresse kan den andre föräldern inte företräda barnet ensamt.

Dödsbo

En situation vid vilken god man ska förordnas för en omyndig (enligt 11 kap 2 § FB) är om denne tillsammans med förmyndare har del i ett oskiftat dödsbo. Det är dödsboet som ska uppmärksamma behovet av god man för den underårige och ansöka om detta till överförmyndarnämnden. En bouppteckning ska lämnas in till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet.

Om Skatteverket vid granskningen av bouppteckningen ser att en god man behöver förordnas, ska dödsboet meddelas detta, så att en ansökan om god man kan göras till överförmyndarnämnden.

Avsaknad av god man kan medföra att bouppteckningen inte kan registreras.         

Rättshandlingar mellan barn och föräldrar

Intressekonflikt mellan barn och föräldrar uppkommer om en förälder eller båda och deras barn ska ingå en rättshandling med varandra.

I denna situation kan barnet inte företrädas av föräldern/föräldrarna som ju också agerar som motpart/motparter. Rättshandlingen kan vara t.ex. köp, lån, hyra, byte m.m. mellan barnet och föräldern/föräldrarna oavsett vilken typ av vara eller objekt det rör sig om. I en sådan situation måste förmyndarna ansöka om förordnande av god man hos överförmyndarnämnden. Om inte god man förordnas kan inte rättshandlingen göras gällande mot barnet.   

Om barnet och förmyndaren/förmyndarna är motparter i samma rättegång eller det finns någon annan form av stridande intressen mellan förmyndaren och barnet ska en tillfällig god man förordnas. I dessa situationer kan förmyndarna själva anmäla behovet till överförmyndarnämnden. Nämnden kan dock även på anmälan av annan myndighet eller på eget initiativ ta upp frågan.

Överlåtelse av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. och aktier – överförmyndarens samtycke krävs

Är det fråga om en överlåtelse av fast egendom/bostadsrätt/tomträtt mellan förmyndare och barn ska en god man alltid förordnas och det är gode mannen som skriver under eventuella handlingar.

Överförmyndarens samtycke måste alltid inhämtas inför en sådan överlåtelse. 

Observera att det inte är tillåtet att som förmyndare ge bort barnets egendom, om det inte är fråga om personliga presenter, julklappar och liknande.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2018