Naturreservat

I Haninge finns två kommunala naturreservat, Rudans och Tornbergets naturreservat. I kommunen finns ytterligare 19 naturreservat med Länsstyrelsen som huvudman, många av dessa sköts och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Södra delen av Fjärdlångs naturreservat i skärgården förvaltas av Haninge kommun.

Tyresta

I Tyresta, som är det kanske mest kända, kan du uppleva trolsk vildmark, vandra i urskog och bada i klara skogssjöar.

Läs mer om Tyresta

Rudans naturreservat

Rudans naturreservat ligger alldeles invid Handens tätort, cirka 500 meter väster om Haninge centrum. Naturreservatet, som är 263 hektar stort, bildades av Haninge kommun 2010. Området är sedan lång tid tillbaka ett populärt friluftsområde och skogsmarken genomkorsas av ett stort antal spår och leder. Naturreservatet är en del av Hanveden, Södertörns största sammanhängande skogsområde, som sträcker sig vidare in i både Huddinge och Botkyrka kommuner. Sörmlandsleden passerar och leder vandraren mot Paradisets och Tornbergets naturreservat och vidare genom hela Hanveden.

Den stora gräsmarken vid Rudans gård, omgiven av de två sjöarna Övre - och Nedre Rudasjön bildar en välkomnande entré till det kuperade skogsområdet. Från gräsmarken stiger terrängen brant uppåt för att i de högsta lägena nå upp till mer än 70 meter över havet. Skogen domineras av hällmarkstallskog som i stor utsträckning är över 100 år gammal.

Syftet med naturreservatet är att säkra tillgängligheten till ett tätortsnära naturområde för friluftsliv, friskvård och pedagogisk verksamhet. Naturreservatets syfte är vidare att bevara och utveckla de höga naturvärden och den biologiska mångfald som är knuten till olika skogsbiotoper, öppna marker, sjöar och våtmarker inom området.

Hitta hit:
Rudans naturreservat ligger alldeles invid Handens pendeltågsstation. Med bil är det lättast att parkera på den östra sidan av tågspåret där det finns bra parkeringsmöjligheter, och sedan gå över bron som ligger vid den södra änden av pendeltågsstationen.

Det finns även några få parkeringsplatser vid Rudans gård.

Läs mer om Rudans naturreservat 

Föreskrifter 

Skötselplan 

Tornbergets naturreservat 

Tornbergets naturreservat ligger i den sydöstra delen av kommunen, cirka 5 km nordväst om Tungelsta. Naturreservatet, som är 360 hektar stort, bildades av Haninge kommun 2010. Tornbergets naturreservat gränsar till Paradisets naturreservat (i Huddinge kommun) och är en del av det större sammanhängande skogsområdet Hanveden. Landskapet är kuperat och själva Tornberget med sina 111 m ö h är den högsta punkten i hela Stockholms län. Största delen av området utgörs av urskogslik hällmarkstallskog med inslag av glittrande mossar och myllrande våtmarker. I hela skogen finns det gott om döda träd, både liggande trädstammar, så kallade lågor, och stående träd som gråa och barklösa sträcker sig mot himlen. Här trivs många växt- och djurarter som bara lever i skogar som fått växa sig riktigt gamla.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort sammanhängande naturskogsområde med hög biologisk mångfald och goda livsbetingelser för skogshöns, särskilt tjäder. Syftet är även att bevara och utveckla de stora värden för friluftslivet som finns i det urskogslika skogsområdet.

Hitta hit:
Tornbergets naturreservat kan nås med buss 848 från Västerhaninge, avstigning vid Västra skolan. Följ väg 257 cirka 2 km västerut till avtagsvägen mot Slåboda, där det finns en reservatsskylt. Efter 350 når du en parkering med informationstavla och vägbom, här ifrån tar man sig vidare in i reservatet till fots eller på cykel.

Läs mer om Tornbergets naturreservat

Föreskrifter 

Skötselplan

Naturreservat i Haninge

Information om naturreservaten med Länsstyrelsen som huvudman.

Naturreservat Haninge (Länsstyrelsen)

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019