Det här har vi gjort

Här kan du läsa mer om faserna i förstudien om utvecklingen av Haninge kulturhus.

Medborgardialog på Haningedagen och Haninge gatufest 14 september

Summering av samtal på Haningedagen och Haninge gatufest om utveckling av Haninge kulturhus verksamheter

På Haningedagen 14 september fanns personal från Haninge kulturhus och bibliotek på plats i ett tält utanför kulturhuset. Under rubriken Skapa framtidens kulturhus och bibliotek med oss! pratade vi med närmare nittio personer. Det var givande att möta så många positiva besökare som över lag uttryckte sin nöjdhet med huset och dess utbud och program.

Kulturhuset är en trygg och lugn plats att vara på. Många uppskattar det fina biblioteket som gärna besöks och är nöjda med musik- och teaterutbud. Särskilt uppskattas de trevliga lunchprogrammen, teater för de yngsta och den skapande verksamheten i konstverkstaden. Flera säger också att huset har en fin arkitektur och ser gärna att den behålls vid en eventuell utbyggnad.

Under dagen fick vi också möjlighet att ta del av flera kreativa idéer om framtida verksamhet i kulturhus och bibliotek.

Synpunkterna från Haningedagen kompletterar övriga dialoger och intervjuer som förvaltningen har genomfört. Allt material sammanställs i ett beslutsunderlag som politiker i kultur- och demokratinämnden kommer att fatta beslut om.

Sammanfattning av de synpunkter och reflektioner vi fick under dagen

  • Mer varierat och bredare utbud av såväl program, konst, teater, musik, litteratur och läsning samt övriga aktiviteter.
  • Större scenkonstlokal för teater, musik och konserter och dans.
  • Större konsthall.
  • Fler möjligheter att vara aktiv och skapande själv i verkstäder för alla åldrar.
  • Tysta läsplatser men även studieplatser i kombination med café.
  • Plats för rörelse och lek för yngre barn.
  • Kafé med bredare utbud och som är öppet när huset är öppet.
  • Mer öppet på kvällar, helger och lov.
  • Tydlig och enkel kommunikation/marknadsföring.

För att få kunskap om vad invånare i kommunen och besökare i Haninge kulturhus och bibliotek tycker om verksamheterna är det viktigt att många kommer till tals. Därför har vi genomfört telefonintervjuer och haft en webbenkät på kommunens hemsida.


Telefonintervjuer och enkät på hemsidan

Origo group genomförde telefonintervjuer med över 800 medborgare i Haninge i åldern 15-85 under januari 2019. Under januari och februari 2019 fanns även en webbenkät på hemsidan.

I såväl telefonintervjuer som webbenkät frågades det efter hur invånare och besökare upplever kulturhuset och biblioteket idag och vad de tycker om verksamheterna. Det fanns även en möjlighet i undersökningarna att lämna önskemål om framtida verksamhet och utbud.

Så tycker Haningeborna

De allra flesta har en mycket positiv syn på kulturhuset och biblioteket. De som har svarat tycker att kulturhuset är en vacker byggnad och att det är en viktig plats för hela Haninge och för stadskärnan. Många tycker också att kulturhuset är en trygg plats att vara på.

Kulturhusets och bibliotekets utbud är de flesta också mycket nöjda med. Bibliotekets verksamhet uppskattas av en hög andel besökare och används flitigt. Det kulturutbud som efterfrågas mest är föredrag, samtal och debatter samt musik och konserter.  Kafé- och restaurangutbud kan både utökas och bli bättre enligt de som svarade.

Utmaningar i framtiden är bland annat är att öka invånarnas kännedom om kulturhuset och bibliotekets utbud samt de digitala tjänster som kulturhuset och biblioteket erbjuder idag så att fler kan ta del av dessa.

Tack för alla svar

Vi är tacksamma för alla svar vi har fått! Välkommen också att lämna synpunkter på Haningedagen och vid tillfällen då invånarna kan träffa kulturhusets chefer. Det är också möjligt att ringa och mejla oss. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019