Det här har vi gjort

För att få kunskap om vad invånare i kommunen och besökare i Haninge kulturhus och bibliotek tycker om verksamheterna är det viktigt att många kommer till tals. Därför har vi använt flera olika tillvägagångssätt, som telefonintervjuer, medborgardialog och referensgrupper.

Funktioner för scenkonst i utbyggt kulturhus - Referensgruppsmöte 1 december 2020 

Kultur- och fritidsförvaltningen har träffat representanter som på olika sätt använder scenen i dag för att samtala om funktioner för scenkonstytorna. De ytor som definieras som scen är kulturrummen och foajéscenen i kulturhuset.

Syftet med mötet är att inhämta synpunkter så att vi kan utveckla scenkonstytorna på ett sätt som öppnar för möjligheter att fler kan använda lokalerna. Detta så att vi når kulturhusets övergripande mål att vara en öppen mötesplats för kulturupplevelse, demokratiska samtal och lärande.

De flesta synpunkter stämmer överens med det vi har inhämtat i tidigare dialoger och är beaktade i den förstudie kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram under våren. Scenkonstytorna med tillhörande lokaler fungerar bra enligt gruppen, men det finns saker som kan förbättras.

 • Scendjup.
 • Ljudisolering mellan lokalerna.
 • Transport och in- och utlastning av scenografi/teknik.
 • Fler loger, platser för uppvärmning samt förvaring.
 • Foajé och kafé mer inbjudande samt scen i kafé utformad för scenframträdande.
 • Bokningsbara mötesrum och rum för skapande och interaktiva verksamheter.
 • Digital bokningsmöjlighet.
 • Några av synpunkterna handlade också om hur kulturhuset kan samverka bättre med lokala kulturlivet, bland annat om hur kulturhuset kan möta ungas behov och att huset är en plats för dem.

Deltog på mötet gjorde Haninge riksteaterförening, ABF (Arbetarnas Bildningsförbund), SV (Studieförbundet Vuxenskolan), teaterföreningen RoJ och ungkulturverksamheten FreeZone samt medarbetare på Haninge kulturhus samt Tornbergets representant för byggnation och Cedervall arkitekter.


Dialog om utveckling och utbyggnad av Haninge kulturhus tisdag 19 november

Den 19 november samlades ett 50-tal personer i Haninge kulturhus för att samtala om hur kulturhusets och bibliotekets verksamheter och utbud kan utvecklas. Inbjudna var förenings- och kulturlivet i Haninge, kulturskapare samt representanter från Region Stockholm samt politiker från kultur- och demokratinämnden. 

Samtalen blev livliga och kreativa. En mängd idéer togs fram hur vi tillsammans kan forma ett angeläget utbud som fler kan och vill ta del av så att invånare och besökare känner att Haninge kulturhus och bibliotek är ett hus för just mig!

Marina Seinegård, ordförande för kultur- och demokratinämnden i Haninge (C) hälsade deltagarna välkomna och därefter berättade Elisabeth Åström, kulturstrateg och projektledare, om hur kultur- och  fritidsförvaltningen arbetar med processen av en utveckling och eventuell utbyggnad av kulturhuset. Efter det tog Rebecca Vinthagen, processledare för kvällen, över och lotsade deltagarna genom kvällens workshop.

Deltagarna under kvällen var alla de som på olika sätt samarbetar med Haninge kulturhus och bibliotek idag. Till exempel de som producerar konst och kultur eller bidrar till kulturutbud och aktiviteter, lärande och kunskap.

Samtalen runt borden utgick från tidigare insamlat material från medborgare genom telefonintervjuer, enkäter och öppna sammankomster. Ämnena  var bibliotek, program och kulturaktiviteter för olika åldrar och målgrupper, konsthallen och konstverkstad, samarbeten mellan föreningar och kulturaktörer samt kommunikation.

 


Medborgardialog på Haningedagen och Haninge gatufest 14 september

Summering av samtal på Haningedagen och Haninge gatufest om utveckling av Haninge kulturhus verksamheter

På Haningedagen 14 september fanns personal från Haninge kulturhus och bibliotek på plats i ett tält utanför kulturhuset. Under rubriken Skapa framtidens kulturhus och bibliotek med oss! pratade vi med närmare nittio personer. Det var givande att möta så många positiva besökare som över lag uttryckte sin nöjdhet med huset och dess utbud och program.

Kulturhuset är en trygg och lugn plats att vara på. Många uppskattar det fina biblioteket som gärna besöks och är nöjda med musik- och teaterutbud. Särskilt uppskattas de trevliga lunchprogrammen, teater för de yngsta och den skapande verksamheten i konstverkstaden. Flera säger också att huset har en fin arkitektur och ser gärna att den behålls vid en eventuell utbyggnad.

Under dagen fick vi också möjlighet att ta del av flera kreativa idéer om framtida verksamhet i kulturhus och bibliotek.

Synpunkterna från Haningedagen kompletterar övriga dialoger och intervjuer som förvaltningen har genomfört. Allt material sammanställs i ett beslutsunderlag som politiker i kultur- och demokratinämnden kommer att fatta beslut om.

Sammanfattning av de synpunkter och reflektioner vi fick under dagen

 • Mer varierat och bredare utbud av såväl program, konst, teater, musik, litteratur och läsning samt övriga aktiviteter.
 • Större scenkonstlokal för teater, musik och konserter och dans.
 • Större konsthall.
 • Fler möjligheter att vara aktiv och skapande själv i verkstäder för alla åldrar.
 • Tysta läsplatser men även studieplatser i kombination med café.
 • Plats för rörelse och lek för yngre barn.
 • Kafé med bredare utbud och som är öppet när huset är öppet.
 • Mer öppet på kvällar, helger och lov.
 • Tydlig och enkel kommunikation/marknadsföring.

För att få kunskap om vad invånare i kommunen och besökare i Haninge kulturhus och bibliotek tycker om verksamheterna är det viktigt att många kommer till tals. Därför har vi genomfört telefonintervjuer och haft en webbenkät på kommunens hemsida.


Telefonintervjuer och enkät på hemsidan

Origo group genomförde telefonintervjuer med över 800 medborgare i Haninge i åldern 15-85 under januari 2019. Under januari och februari 2019 fanns även en webbenkät på hemsidan.

I såväl telefonintervjuer som webbenkät frågades det efter hur invånare och besökare upplever kulturhuset och biblioteket idag och vad de tycker om verksamheterna. Det fanns även en möjlighet i undersökningarna att lämna önskemål om framtida verksamhet och utbud.

Så tycker Haningeborna

De allra flesta har en mycket positiv syn på kulturhuset och biblioteket. De som har svarat tycker att kulturhuset är en vacker byggnad och att det är en viktig plats för hela Haninge och för stadskärnan. Många tycker också att kulturhuset är en trygg plats att vara på.

Kulturhusets och bibliotekets utbud är de flesta också mycket nöjda med. Bibliotekets verksamhet uppskattas av en hög andel besökare och används flitigt. Det kulturutbud som efterfrågas mest är föredrag, samtal och debatter samt musik och konserter.  Kafé- och restaurangutbud kan både utökas och bli bättre enligt de som svarade.

Utmaningar i framtiden är bland annat är att öka invånarnas kännedom om kulturhuset och bibliotekets utbud samt de digitala tjänster som kulturhuset och biblioteket erbjuder idag så att fler kan ta del av dessa.

kontakt

Har du frågor eller synpunkter, mejla oss gärna!

Maria Backe
Avdelningschef Kultur och bibliotek
maria.backe@haninge.se

Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg
elisabeth.astrom@haninge.se

Om lokalprogrammet

Nu pågår arbete med ett lokalprogram där  ytor och funktioner beskrivs. Kultur- och demokratinämnden fattar  beslut om lokalprogrammet under 2021.

Lokalprogrammet bygger på underlag i förstudien – ett arbete som pågick under 2019-2020.  Förstudien beskrev verksamheten i kulturhuset, båda den befintliga och planer på utveckling av nya.

Senast uppdaterad: 2 januari 2023