Haninge växer – vi utvecklar Haninge kulturhus!

Kulturhuset i Haninge är en central och tillgänglig mötesplats för kommunens alla invånare och för de som besöker kommunen. För att möta dagens behov i ett växande Haninge ska Haninge kulturhus utökas och förändras. Kultur- och demokratinämnden har nu fattat beslut om lokalprogram för ett utbyggt kulturhus och att en arkitekttävling för utbyggnationen ska genomföras.

Haninge kulturhus Foto: Michael Perlmutter

Beslut fattat om lokalprogram för utbyggnad av Haninge kulturhus

Att Haninge kulturhus ska utökas och förändras har kommunfullmäktige tidigare uttryckt genom Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad. Nu har kultur- och demokratinämnden fattat beslut om lokalprogram för ett utbyggt kulturhus och att en arkitekttävling för utbyggnationen ska genomföras. Lokalprogrammet innebär att huset öppnar upp mot Poseidons torg med fler publika och lättillgängliga lokaler. Lokalprogrammet beskriver ytor, kvadratmeter och funktioner mer detaljerat. Till vår hjälp har vi haft Cedervall arkitekter. Vi har tagit fram kostnadsberäkningar utifrån de ytor och funktioner som har föreslagits i programmet.

Dagens och framtidens besökare vill interagera och vara medskapare av kulturutbudet i högre grad än när kulturhuset byggdes för snart tjugo år sedan. Därför ska det finnas flera kreativa rum för skapande i kulturhuset. Logistiken förbättras så att alla kan hitta lätt och röra sig i lokalerna.

Med en tillbyggnad för scenkonst – så som musik, dans och teater – kopplas nuvarande byggnad ihop tydligare mot Eskilsvägen, Runstensvägen och Haninge centrum. Förutsättningarna för tillagning av mat ska bli bättre för att tillgodose många invånares önskemål om kafé- och matservering. Bibliotekets glasade fasad mot parken kommer att bevaras som den ser ut idag. Utbyggnaden innebär utökade lokaler från dagens 3 400 kvadratmeter till 4 500 kvadratmeter.

Vad händer nu?

Projektet avvaktar nu den reviderade mål och budget som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i december 2022. Därefter kan en arkitekttävling starta. Ett utbyggt kulturhus planeras stå klart tidigast 2026.

Tidigare beslut

Förstudien/utredningen med förslag till inriktning för Haninge kulturhus och bibliotek godkändes vid kultur- och demokratinämndens sammanträde den 19 maj 2020 och består av två delar:

  • Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus.
  • Beslutsunderlag: Inriktning för Haninge kulturhus inför framtagande av lokalprogram.

För att ta fram ett förslag till hur Haninge kulturhus kan byggas ut så att det möter framtidens behov enligt uppdraget behövde vi kunskap om hur verksamheterna fungerar idag och vad som är önskvärt i framtiden. Därför har vi träffat representanter som på olika sätt använder scenen i dag för att samtala om funktioner för scenkonstytorna i ett utbyggt kulturhus.

Många har fått komma till tals i utredningen och vi tackar alla som har bidragit i arbetet att utveckla inriktning för kulturhusets och bibliotekets verksamheter. Här kan du läsa mer om vad vi har gjort tidigare och om referensgruppsmötet om funktioner för scenkonst.

kontakt

Har du frågor eller synpunkter, mejla oss gärna!

Maria Backe
Avdelningschef Kultur och bibliotek
maria.backe@haninge.se

Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg
elisabeth.astrom@haninge.se

förstudien

Här kan du ta del av och läsa hela utredningen. Det finns också sammanfattningar som kortfattat beskriver arbetet.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022