Övriga bidrag socialförvaltningen

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Dessa bidrag kan sökas av föreningar som arbetar förebyggande mot missbruk, våld, kriminalitet eller arbetar för att öka trygghet och motverkar socialt utanförskap eller som stödjer brottsoffer. Följande bidragsformer kan sökas: basbidrag och aktivitetsbidrag.

Det finns även andra former av bidrag som inte är särskilt riktade, som till exempel startbidrag och lokalt aktivitetsstöd (LOK), dessa bidrag hanteras av Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag

Särskilda kriterier

För att föreningsbidrag ska beviljas krävs att föreningarna uppfyller nedanstående kriterier:

 • Föreningens verksamhet är en komplettering till socialförvaltningens verksamhet och
 • Dess insatser riktar sin till personer som är bosatta i Haninge kommun, och
 • Föreningen arbetar förebyggande mot missbruk, våld, kriminalitet eller
 • Arbetar för att öka trygghet och motverka socialt utanförskap eller
 • Stödjer brottsoffer.

Basbidrag

Basbidrag kan beviljas övriga föreningar som:

 • Utgör ett komplement till socialförvaltningens verksamhet och
 • Kan visa mätbara resultat med sin verksamhet och
 • Har en nytta för personer bosatta i Haninge.

Basbidrag utgår per ett av socialnämnden fastställt belopp per kommunmedlem, per 31 december föregående år.

Förvaltningen kan genom överenskommelse med ideella föreningar specificera under vilka förutsättningar basbidrag kan beviljas.

Blankett Ansökan om föreningsbidrag – övriga föreningar

Aktivitetsbidrag

Syftet med aktivitetsbidraget är att stödja en särskild åtgärd som föreningen avser att vidta under året. Storleken på bidraget grundar sig på den nytta åtgärden bedöms kunna medföra för personer som är bosatta i Haninge.

Aktiviteten ska:

 • Ha tydlig nytta för personer som är bosatta i Haninge kommun och
 • Vara utvecklade och nytänkande för föreningens verksamhet och
 • Resultera i minskat missbruk, kriminalitet, våld och socialt utanförskap, eller
 • Utgöra ett särskilt betydelsefullt stöd till våldutsatta.
 • Aktiviteten ska specificeras i ansökan. Socialnämndens beslut om aktivitetsbidrag fattas utifrån en bedömning i det enskilda fallet och utgår från verksamhetens förväntade resultat.

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska göras av föreningens styrelse. Föreningens ordförande och kassör eller revisor ska underteckna ansökan. Ansökan ska lämnas senast 30 september före det år som ansökan avser.

Blankett Ansökan om föreningsbidrag – övriga föreningar

Avstämning

Föreningar som har beviljats föreningsbidrag från socialförvaltningen ska senast 30 april lämna in avstämningsrapport. Avstämningsrapporten redovisas genom en blankett.

Blankett Avstämningsblankett för beviljat föreningsbidrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 maj 2018