Detaljplaner för Söderbymalm 3:274 med flera, Tuvvägen

Söderbymalm, Tuvvägen Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska möjliggöra äldreboende om cirka 54 bostäder samt flerbostadshus om cirka 91 lägenheter. Flerbostadshusen kommer att ha utrymme för handel i bottenplan.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-29 att ge i uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för fastigheterna Söderbymalm 3: 3:274, 3:321, 3:336 resp. 3:335. Planområdet ligger i centrala Handen vid korsningen Nynäsvägen/Tuvvägen.

Ett första förslag till detaljplan för Tuvvägen har varit på samråd och reviderats inför det skede arbetet är inne i nu; granskningsskedet.

Lokalgatan Valla gränd föreslås få en förlängning till Tuvvägen. Föreslagen planläggning ligger inom område som är utpekat som ett förändringsområde för bostäder i både Haninge kommuns översiktsplan framtagen 2005 och i Campus Haninge utvecklingsprogram.

Behovsbedömning av miljöbedömning

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. Det finns inga kända uppgifter om markföroreningar inom planområdet. Anläggningen kräver inget tillstånd enligt miljöbalken.

Detaljplaneförslaget lämnar inget utrymme för störande verksamheter eller verksamhet som kan innebära risk för omgivningen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan enligt det som avses i miljöbalken.

Plankarta

Planbeskrivning

PLANSKEDE

Uppdrag: 29 augusti 2011
Samråd: 12 december - 16 januari 2013
Granskning: 17 juni - 25 augusti 2013
Antagande: 25 november 2013
Laga kraft: 9 januari 2014

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018