Trafikprojekt

Haninge växer. Här hittar du aktuella trafikprojekt på det kommunala vägnätet för hållbara, tillgängliga och trafiksäkra resor.

Utgångspunkten för de trafikprojekt som presenteras är kommunens Trafikstrategi, Cykelplan och Trafiksäkerhetsprogram och flera av projekten återfinns i åtgärdsplanerna från respektive plan/program.

Trafikstrategi
Cykelplan
Trafiksäkerhetsprogram

Trafikprojekten bidrar tillsammans med övriga stadsbyggnadsprojekt till att målbilden i styrdokumenten om ett långsiktigt hållbart trafiksystem uppnås.

Läs mer om aktuella byggprojekt inom stadsutveckling:
Byggprojekt

Trafikprojekt för utbyggnad under 2020

Regionalt cykelstråk Nynäsvägen

Nynäsvägen-cykelstråk_800x450.jpg

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister längs med Nynäsvägen.

Längs med Nynäsvägen löper ett av kommunens regionala cykelstråk. Ett regionalt cykelstråk är en sträckning mellan regionala målpunkter för arbetspendling.

Kommunen genomför förbättringsåtgärder på det regionala cykelstråket i etapper och under 2020 planeras åtgärder på sträckan mellan Kolartorps allé och Torfastleden.

Gång- och cykelpassager förses med hastighetsdämpande åtgärder för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. Gång- och cykelbanan breddas från ca 3 m till 4,5 m. Busshållplatsen vid Kvarntorpsvägen får ett justerat läge.


Framkomlighetsåtgärder för kollektiv- och cykeltrafik längs Nordenskiölds väg, Vega

Nordenskioldsvag_800x450.jpg

Åtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafikanter längs Nordenskiölds väg. 

Längs med Nordenskiölds väg finns det en gångbana, men sträckan saknar cykelbana och standarden på vägen för bussar i linjetrafik är låg.

Vägen breddas för att öka framkomligheten för bussar i linjetrafik och gångbanan breddas för att inrymma cykelbana. Trafiksäkerheten på sträckan höjs även genom hastighetsdämpande åtgärder vid gång- och cykelpassager. Exempel på åtgärder som verkar hastighetsdämpande är avsmalning av körbanan och upphöjningar av gång- och cykelpassager.


Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Björnvägen, Västerhaninge

Björnvägen_800x450.jpg

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Björnvägen.

Söder om Åbyskolan på Björnvägen finns det ett obevakat övergångsställe och busshållplatser.

Under 2020 planeras busshållplatserna få tillgänglighetsanpassning och övergångsstället höjs upp för ökad trafiksäkerhet.


Ny cykelparkering vid Jordbro station

Cykelparkering_800x450.jpg

Vid pendeltågsstationen i Jordbro intill Södra Jordbrovägen finns det öster om järnvägen ett flertal cykelparkeringar. Under 2020 kommer det sättas upp nya cykelparkeringar väster om järnvägen intill gång- och cykelvägen som leder till pendeltågsstationen. Cykelparkeringarna kommer vara av liknande typ som finns vid stationen idag med möjlighet att låsa fast ramen på cykeln.


Ökad trafiksäkerhet för cykeltrafikanter vid Haningeleden

Haningeleden gc.png

Söder om Haningeleden invid Värmeverket går flera gång- och cykelvägar ihop strax innan en gång- och cykeltunnel. Detta tillsammans med skymd sikt har lett till incidenter mellan olika trafikanter på gång- och cykelvägnätet.

Gång- och cykelvägen kommer därför rätas ut innan tunneln och belysning får ny placering, detta kommer göra att sikten på platsen blir bättre.


Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Dalarö

Bhpl Dalarö.png

Busshållplatser på Dalarö (Ångbåtsbryggan och Dalarö torg) kommer under året att tillgänglighetsanpassas för att fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

För mer information om projektet besök: trafikverket.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2020