Trafikplanering

Foto: Olof Holdar

Trafikplanering omfattar utredningar för den framtida infrastrukturen för gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Kommunen deltar i trafikutredningar tillsammans med bland andra Trafikverket och Stockholms läns landsting (SLL). Det kan gälla väg- och järnvägsutredningar, åtgärdsvalsstudier, utredning av kollektivtrafiken med mera.

Tvärförbindelse Södertörn

En ny sträckning av väg 259 planeras, från E4/E20 vid Vårby till Jordbro. En helt ny trafiklösning behövs för att öka säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Även en gång- och cykelväg ingår i tvärförbindelsen.

Tvärförbindelse Södertörn skapar också förutsättningar för smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ny trafikstrategi för Haninge kommun

För att möta utmaningen med ökade behov av transporter har Haninge kommun nu för första gången en politisk antagen trafikstrategi. Strategin antogs av Kommunstyrelsen den 28 maj 2018 . Den ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och vara stöd i beslut som rör trafikplaneringen i Haninge.

Målbilden är att "Resor i Haninge ska vara hållbara , trafiksäkra och tillgängliga". För att uppnå den övergripande målbilden har sex målområden pekats ut. Det är cykel, gång, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkering och framkomlighet på väg.

Pågående studie för väg 73

Under hösten 2017 till våren 2019 pågick en åtgärdsvalsstudie för väg 73. Syftet är att parterna (Trafikverket, Region Stockholm, Stockholm Stad, Huddinge kommun, Haninge kommun, Tyresö kommun, Nacka kommun) ska komma överens om vilka funktioner stråket för väg 73 ska ha på kort och lång sikt. Studien ska rekommendera förslag till åtgärder som parterna kan genomföra för att bäst tillgodose detta.

Läs mer på Trafikverkets hemsida om Åtgärdsvalstudier

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2020