Parkering för rörelsehindrad

Parkeringstillståndet är till för att underlätta för personer med rörelsehinder att kunna parkera så nära resmålet som möjligt, så att samhället blir tillgängligt för alla. Parkeringstillståndet gäller allt från sex månader till fem år, och är EU-anpassat.

Avgift för parkering som är reserverad för rörelsehindrad

För att åtnjuta rätten att parkera på plats som är reserverad för rörelsehindrade krävs ett giltigt parkeringstillstånd, sk. handikapptillstånd. Vägmärket för parkering i kombination med vägmärket rörelsehindrade i sin ensamhet, alltså blå tavla med rullstolssymbol, medför ingen avgiftsplikt. Däremot kan det förekomma ytterligare bestämmelser som en komplettering utöver kravet om parkeringstillstånd. Det kan exempelvis vara krav på att p-skiva ska användas, krav på erlagd avgift eller att parkeringsplatsen är tidsbegränsad. Om det finns ytterliga bestämmelser utöver krav på parkeringstillstånd ska det framgå i samma vägmärkeskombination som vägmärket för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Har du en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan du söka parkeringstillstånd. För att få parkeringstillstånd ska du ha en grav funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga ha svårt att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd.

Om du inte själv kör fordonet kan parkeringstillstånd utfärdas, om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att du som funktionsnedsatt regelmässigt behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Så söker du parkeringstillstånd

Du söker parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Till ansökan skall alltid läkarintyg och bilaga med fotografi och namnteckning finnas med.

Blankett Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vem utreder och beslutar om rätt till parkeringstillstånd?

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som har en förtroendeläkare att tillgå. Att man tidigare fått parkeringstillstånd innebär inte att man automatiskt beviljas ett nytt. Beslut fattas av kommunens stadsbyggnadsnämnd. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Vi ser till att

  • Din ansökan bekräftas med ett svarskort inom en vecka. Om det saknas något i din ansökan får du besked om det då.
  • Beslut sänds till dig inom en månad efter det att ansökan kommit till kommunen. 
  • Dina insända handlingar behandlas med sekretess.
  • Du ges möjlighet att hämta ditt tillstånd på överenskommen tid om du inte kan komma under utlämningstiderna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 juni 2019