Hållbart resande

Cyklist på cykelbana utefter det regionala cykelstråket Västerhaningestråket Cykelbana längs Västerhaningestråket, ett av kommunens regionala cykelstråk Foto: Jenny Westling

Haninge kommun arbetar aktivt för att främja hållbara resor. I Haninge ska det vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids stora utmaningar och att minska utsläppen från resor och transporter, som är den största bidragande faktorn till uppvärmningen, är avgörande. Genom att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som vi kan spara en slant, förbättra hälsan och minska bullret i vårt vackra Haninge.

Haninge kommun har, tillsammans med andra aktörer inom trafikområdet, ett stort ansvar för att planera, bygga och underhålla den infrastruktur som gör det lätt att resa hållbart. I Haninge finns det idag över 160 kilometer cykelväg och cykelnätet byggs ut kontinuerligt.

Kommunens arbete med hållbara resor syns i styrande dokument som bland annat översiktsplanen, klimat- och miljöpolitiska programmet och i trafikstrategin.

Men framför allt syns det runt om i Haninge där gång- och cykelbanor växer fram, cykelparkeringar upprustas och utökas och beteendepåverkande åtgärder för att öka gång, cykel och kollektivtrafik genomförs.

 

Logotyp för Vi reser smartVi reser smart

Smarta resval

Som ett led i arbetet med att öka andelen hållbara resor i kommunen har Haninge kommun initierat projektet Smarta resval. Projektet involverar hela kommunen, både som organisation och som geografisk plats.

Färdplan Smarta resval antogs under våren 2020 och utgör en handlingsplan med åtgärder som styr mot och uppmuntrar till hållbara resor. Till stor del handlar det om beteendepåverkande åtgärder, som riktar sig till allt från kommunens medarbetare, medborgare, arbetsplatser och besökare i kommunen.

Målet med åtgärderna är att bidra till att uppfylla det övergripande målet i Klimat- och miljöpolitiska programmet inom fokusområde Fossilfria resor och transporter:  

  • Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030

Åtgärder och aktiviteter inom ramen för Smarta resval

  • Invigning av del av cykelbana längs regionalt cykelstråk
  • Cykelfrukost
  • Testcyklist-projekt
  • Cykelvänlig arbetsplats
  • Uppdaterad cykelkarta
  • Gå och cykla-tävling i skolor
  • Säkra skolvägar
  • Cykeltävling för kommunens medarbetare
  • CERO – intern handlingsplan för en fossilfri organisation 2025

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 september 2020