Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Detaljplan för Täckeråker 1:10, Bovieran

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen samt utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vardövägen. Detaljplanen ska även säkra en erforderlig dagvattenhantering.

Planområdet är sedan tidigare planlagt för parhus men föreslås att ersättas med ny detaljplan som även tillåter flerbostadshus. Detta görs för att möta dagens efterfrågan på bostäder i området samt för att möjliggöra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 23 november 2018 och 17 januari 2019. Efter detaljplanesamrådet gjordes flera ändringar i planhandlingarna där ett omarbetat planförslag togs fram och ställdes ut för granskning. Syftet med granskningen var att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Planförslaget var tillgängligt för granskning mellan den 29 augusti och den 27 september 2019.

Efter granskning gjordes några ändringar i plankarta och planbeskrivning och eftersom detta var så kallade väsentliga ändringar ställdes planen ut för en andra granskning mellan 6 december 2019 och 10 januari 2020.

Överklagad

Detaljplanen för del av Täckeråker 1:10 har överklagats till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2021-02-03.

Detaljplanen har därefter överklagats till Mark- och miljööverdomstolen där handläggningstiden är normalt kring 6 månader eller längre. När ett avgörande därifrån är klart kommer information om det publiceras här på hemsidan.

Beslut om antagande

Antagandehandlingar

Utredningar

3D-ritning av planförslaget

Här kan du se en enklare 3D-ritning av planförslaget. Denna 3D-ritning har utgått från Bovieran AB:s förslag med flerbostadshus i tre huskroppar som sammanbinds av en inglasad innergård. Cityplanner

Planuppdrag

Kontakt

Elsa Stener
Planarkitekt
08-606 86 12
elsa.stener@haninge.se

Planskede

Uppdrag: 26 september 2016
Samråd: 23 november 2018 - 17 januari 2019
Granskning: 29 augusti - 27 september 2019
Granskning 2: 6 december 2019 - 10 januari 2020
Antagande: 14 september 2020
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 februari 2021