Detaljplan för Täckeråker 1:10, Bovieran

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen samt en utveckling av gång- och cykelstråk längs omkringliggande gator. Detaljplanen ska även säkra en erforderlig dagvattenhantering.

Planområdet är sedan tidigare planlagt för parhus men föreslås att ersättas med ny detaljplan som även tillåter flerbostadshus. Detta görs för att möta dagens efterfrågan på bostäder i området samt för att möjliggöra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Granskning

Mellan den 23 november 2018 och 17 januari 2019 var ett förslag för detaljplanen ute för samråd med berörda myndigheter, sakägare och andra berörda.

Efter detaljplanesamrådet har ett färdigt planförslag utarbetas som nu ställs ut för granskning. Flera ändringar har gjorts sedan samråd. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Planförslaget är tillgängligt för granskning mellan den 29 augusti och den 27 september 2019 och denna period är det sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 2019-09-27 till plan@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. Märk ditt yttrande PLAN.2016.29.

3D-ritning av planförslaget

Här kan du se en enklare 3D-ritning av planförslaget. Denna 3D-ritning har utgått från Bovieran AB:s förslag med flerbostadshus i tre huskroppar som sammanbinds av en inglasad innergård. Du kan även lämna synpunkter på förslaget via Cityplanner

Granskningshandlingar

Försättsbrev

Planbeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning del 1 Täckeråker 1_10

Behovsbedömning del 2 sammanfattning

Samrådsredogörelse

Utredningar

Dagvattenutredning

Markteknisk undersökning

Solstudie

Planuppdrag

Planuppdrag

Planskede

Uppdrag: 26 september 2016
Samråd: 23 november 2018 - 17 januari 2019
Granskning: 29 augusti - 27 september 2019
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019