Anbudstävling för Täckeråker 1:10

Välkommen att delta i anbudstävling för ett bostadskvarter inom en nyligen lagakraftvunnen detaljplan i Vega. Haninge kommun bjuder in till att lämna prisanbud på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheten del av Täckeråker 1:10.

Haninge kommun bjuder in till att lämna prisanbud på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheten del av Täckeråker 1:10 i Vega. Totalt avser anbudstävlingen ett område om ca 5960 kvadratmeter med byggrätter om cirka 3 700 kvadratmeter ljus BTA.

Flexibel plan för bostadsbebyggelse

Planen är flexibel för olika sorters bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och/eller parhus. Detaljplanen syftar till att möta dagens efterfrågan på bostäder i området och att möjliggöra bostäder i kollektivtrafiknära läge.

Har du gedigen erfarenhet av bostadsexploatering?

Anbudstävlingen vänder sig till intressenter som vill förvärva och utveckla attraktiv kommunal mark i Vega. Intressenterna ska ha dokumenterad erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsexploateringar. Intressenter som inkommer med tävlingsbidrag/anbud ska besitta organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att genomföra bostadsexploateringen i sin helhet. Inlämning av anbud sker digitalt och skriftligt. Läs mer i anbudsförfarandet.

Inkomna frågor och svar

Måndag 15 augusti:

Fråga:Finns möjlighet att få tillgång till DWG-fil?

Svar: Ja, maila elin.borglund@haninge.se så ordnar vi det.

Tisdag 23 augusti:

Fråga: Under utformning står att lägenheterna ska vara genomgående. Varför finns denna bestämmelse och hur den ska tolkas vid hörnlägenheter. Behöver hörnlägenheter vara genomgående eller räcker det att tex en lägenhet i hörnen har vägg mot båda yttersidorna eller båda innersidorna?

Svar: Syftet med bestämmelsen har med brandsäkerhet att göra då förslaget som utreddes i planarbetet var med en inglasad innergård. Det låter spontant som att det kan fungera om en sida är mot yttervägg, men då planbestämmelsen står som en ska-bestämmelse blir det slutligen en bygglovsfråga. Vidare kontakt hittar du via länken: https://www.haninge.se/bygga-trafik-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/lankade-sidor/kontakt-bc/

Från planbeskrivningen hittar ni:

BULLER
Den nya bebyggelsen kommer att innebära en liten ökning av trafikrörelser som till viss del kan påverka nuvarande trafikbullersituation. En bestämmelse om att lägenheter ska vara genomgående har fastställts för att det ska finnas möjlighet till att ordna sovrum mot tyst sida. Då alla lägenheter i byggnaden får en tyst sida mot den inglasade vinterträdgården bedöms buller inte utgöra något problem. Planförslaget förväntas inte heller resultera i någon väsentlig ökning av bullervärdena i området.

TRYGGHET OCH SÄKERHET
Trafikmiljön blir säkrare med en gångbana längs Vardövägen då bilister och fotgängare inte längre behöver samsas om vägområdet. Med bebyggelsen förväntas området bli mer befolkat och förses med belysning vilket kan göra att platsen uppfattas som tryggare särskilt under kvälls- och nattetid. Planbestämmelsen om att lägenheter ska vara genomgående förbättrar även möjligheterna att utrymma lokalerna vid exempelvis brand.

 

 

Bilagor

 

Bilaga 1 Kvalificering

Bilaga 2 Motpartsgranskning

Bilaga 3 Marköverlåtelse och genomförandeavtal

Bilaga II Tävlingsbidrag

Underlag till detaljplan

Om behov finns för DWG-underlag till detaljplanen kontakta Elin Borglund elin.borglund@haninge.se

 

Kontakt

Elin Borglund
Exploateringsingenjör
08-505 84 39
elin.borglund@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022