Detaljplan för Täckeråker 1:10, Bovieran

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen samt utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vartdövägen. Detaljplanen ska även säkra en erforderlig dagvattenhantering.

Planområdet är sedan tidigare planlagt för parhus men föreslås att ersättas med ny detaljplan som även tillåter flerbostadshus. Detta görs för att möta dagens efterfrågan på bostäder i området samt för att möjliggöra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Information om granskningsutlåtande (nr 2) inför antagande

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 6 december 2019 - 10 januari 2020. Efter granskningstiden (nr 2) har mindre redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Granskningsutlåtandet finns att ta del av i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag 8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15 och genom att klicka på länken här under. Detaljplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige den 2020-05-11. Efter beslut om antagande har fattats av Kommunfullmäktige skickas ny information ut om antagandet och information om hur en eventuell överklagan av beslutet går till.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med ansvarig planarkitekt elsa.stener@haninge.se telefon 08-606 86 12

Meddelande om granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande (nr 2)

Granskning nr 2

Mellan den 23 november 2018 och 17 januari 2019 var ett förslag för detaljplan ute på samråd vilket innebär att den som berörs av planen hade möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Efter detaljplanesamrådet gjordes flera ändringar i planhandlingarna där ett omarbetat planförslag togs fram och ställdes ut för granskning. Syftet med granskningen var att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Planförslaget var tillgängligt för granskning mellan den 29 augusti och den 27 september 2019. Ett granskningsutlåtande med bemötande av inkomna synpunkter från granskning 1 har tagits fram och finns tillgängligt nedan.

Efter granskning har några ändringar gjorts i plankarta och planbeskrivning som finns listade granskningsutlåtandet för granskning nr 1. Eftersom detta är så kallade väsentliga ändringar ställs planen ut för en andra granskning för att ta in eventuella synpunkter på ändringarna.

Det färdiga planförslaget ställdes därför ut för en andra granskning (nr 2) och denna period var det sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar nr 2

Försättsbrev

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning del 1

Behovsbedömning del 2

Granskningsutlåtande

Utredningar

Dagvattenutredning

Markteknisk undersökning

Geotekniskt utlåtande

Solstudie

3D-ritning av planförslaget

Här kan du se en enklare 3D-ritning av planförslaget. Denna 3D-ritning har utgått från Bovieran AB:s förslag med flerbostadshus i tre huskroppar som sammanbinds av en inglasad innergård. Cityplanner

Granskningshandlingar nr 1

Försättsbrev

Planbeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning del 1 Täckeråker 1_10

Behovsbedömning del 2 sammanfattning

Samrådsredogörelse

Planuppdrag

Planuppdrag

Planskede

Uppdrag: 26 september 2016
Samråd: 23 november 2018 - 17 januari 2019
Granskning: 29 augusti - 27 september 2019
Granskning 2: 6 december 2019 - 10 januari 2020
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2020