Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 tar EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) över som gällande rätt istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

De personuppgifter som lämnas till nämnden behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ett ärende. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

De flesta av nämndens behandlingar sker med stöd av lag, medan ett fåtal sker med stöd av lämnat samtycke.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden vilken är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

Begäran om personuppgiftsutdrag

Överförmyndarnämnden är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsynen enligt lag ska utövas av nämnden och därefter minst tre år ytterligare. Är du rekryterad och aldrig har haft något uppdrag kan du när du så önskar bli borttagen ur nämndens register.

Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud dataskyddsombud@haninge.se eller till Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se

Utförlig information rörande kommunens personuppgiftsbehandling, dina rättigheter och kommunens skyldigheter hittar du på följande länk

Kommuninformation om GDPR

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 februari 2019