Redovisning

På denna sida kan du läsa om de olika redovisningshandlingar som nämnden begär in

Redovisning

Förteckning

Vid ärendets början ska god man, förvaltare och förordnad förmyndare (nedan kallad ställföreträdaren) ge in en förteckning som visar huvudmannens eller den omyndiges samlade tillgångar och skulder vid förordnandedagen. Förordnandedagen är den dag då tingsrätten beslutade att godmanskapet, förvaltarskapet eller förmyndarskapet skulle anordnas. Till förteckningen ska bifogas underlag från bank som styrker de uppgifter som har lämnats i förteckningen.

Årsräkning

Före den 1 mars varje år ska ställföreträdaren skicka in en årsräkning avseende den ekonomiska förvaltningen under föregående år. I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod.

Detta omfattar:

 • Gode män
 • Förvaltare
 • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta basbelopp
 • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
 • Förmyndare vars barn äger fast egendom
 • Särskilt förordnad förmyndare

Årsräkningen ska ange huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen avser. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden. Överförmyndarnämnden skickar brev om att det är dags att redovisa i början av varje år. Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikat.

Utöver den ekonomiska redovisningen ska också en redogörelse lämnas in. I redogörelsen redovisas de övriga delarna av uppdraget och här anger ställföreträdaren om han/hon begär arvode för utfört uppdrag eller inte. Se mer om arvode nedan.

Sluträkning

Ställföreträdaren ska lämna in sluträkning till överförmyndarnämnden när ställföreträdarens uppdrag har slutförts. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då uppdraget upphörde.

Instruktion om hur blanketterna ska sparas ner för full funktionalitet

De blanketter som du bara vill fylla i och sen skriva ut hanteras på följande sätt:

 1. Öppna blanketten på hemsidan och ladda ner den 
 2. Du kan öppna filen från nedladdningslistan eller det ställe den sparats på.
 3. Skriv ut och stäng

De blanketter som du vill spara uppgifter i för att återkomma och fylla på mer uppgifter i senare måste hanteras på ett annat sätt för att alla funktioner ska fungera. Se instruktion nedan.

Om du vill spara uppgifter i blanketterna måste du göra följande för att alla funktioner i blanketterna ska fungera:

 1. Öppna filen på hemsidan
 2. Spara ner den med eget namn på din dator (stäng sen ner filen från hemsidan)
 3. Öppna filen från den sparade platsen
 4. Fyll därefter i de uppgifter du vill lägga in
 5. Spara och stäng

OBS! För årsräkning med kopplad specifikation gäller att man INTE kan fylla i inkomster och utgifter direkt på årsräkningsblanketten. De måste fyllas i i specifikationslistan. Vill du fylla i direkt på blanketten ska du istället använda Årsräkningen utan kopplad specifikation.

Om du ändå har problem kan det vara bra att dubbelkolla att du har senaste versionen av Adobe Reader på din dator.

Blanketterna fungerar både på Mac och PC.

Vid problem med blanketterna kan du kontakta informationsansvarig på nämnden

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020