God man och förvaltare för myndiga personer

God man Foto: Mostphotos

Det finns olika sorters godmanskap. Den vanligaste formen av godmanskap enligt föräldrabalken är god man för myndiga personer (personer över 18 år) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Den enskilde kan endast få en god man om det inte finns enklare/mindre ingripande insatser som är tillräckliga för att tillgodose hjälpbehovet. Om ett godmanskap inte bedöms vara tillräckligt för att tillgodose hjälpbehovet kan ett förvaltarskap bli aktuellt.

Det är tingsrätten som tar ställning till om den enskilde har rätt till god man/förvaltare och beslutar om anordnande av godmanskap/förvaltarskap. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannen/förvaltaren. Den som har god man kallas för huvudman.

Läs mer om godmanskap
Läs mer om förvaltarskap

God man eller förvaltare - likheter och skillnader?

Godmanskap är en frivillig insats och kan endast anordnas om den enskilde samtycker till det. Om den enskildes hälsotillstånd däremot är sådant att han/hon inte förstår vad saken gäller och att han/hon därför inte har möjlighet att samtycka till godmanskapet (och detta kan styrkas med läkarintyg) kan godmanskap anordnas för honom/henne utan samtycke. I ett godmanskap behåller den enskilde sin rättshandlingsförmåga, dvs. han/hon kan fortfarande ingå avtal och fritt disponera sina tillgångar och sin egendom.

Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och kan anordnas utan den enskildes samtycke. En förvaltare förordnas om den enskilde är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom och bara om det saknas mindre ingripande åtgärder som kan tillgodose hjälpbehovet. Personer som på grund av sitt hälsotillstånd riskerar att skada sig själv ekonomiskt eller utnyttjas av annan person kan vara i behov av ett förvaltarskap. I ett förvaltarskap förlorar den enskilde sin rättshandlingsförmåga och har därmed inte rätt att ingå avtal eller att fritt disponera sina inkomster och tillgångar. Läkarintyg, eller likvärdig utredning, ska ligga till grund för ett anordnande av förvaltarskap.

Skillnaden mellan godmanskap, förvaltarskap och egna medelsfullmakt

Uppdraget kan bestå av tre olika delar

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta tre olika delar:

  • att bevaka rätt
  • att förvalta egendom
  • att sörja för person

Läs mer om uppdragets tre olika delar

Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare

Ett ärende rörande anordnande av godmanskap/förvaltarskap kan påbörjas av antingen en ansökan eller en anmälan.

Mer om ansökan om god man/förvaltare och anmälan om behov av god man/förvaltare

Godmanskapets/förvaltarskapets upphörande

Ett godmanskap/förvaltarskap kan upphöra helt eller delvis genom beslut i tingsrätt. Ansökan om upphörande får göras av den som ansökan avser, av hans eller hennes make eller sambo, närmaste släktingar samt av ställföreträdaren och överförmyndarnämnden.

Om huvudmannen skulle avlida upphör godmanskapet/förvaltarskapet automatiskt per dödsdagen.

Byte/entledigande av god man/förvaltare

Att vara god man/förvaltare är ett frivilligt uppdrag. En god man/förvaltare har därför rätt att begära sig själv entledigad från uppdraget oavsett anledning. Ställföreträdaren är dock skyldig att kvarstå i uppdraget fram tills dess att överförmyndarnämnden har funnit en ny god man/förvaltare som kan åta sig uppdraget och fattat beslut om byte.

En god man/förvaltare som missköter sitt uppdrag ska entledigas från uppdraget. Beslut om entledigande på grund av misskötsamhet fattas av överförmyndarnämnden.

Fler gode män/förvaltare behövs

Behovet av gode män och förvaltare ökar ständigt. Är du intresserad av uppdraget som god man eller förvaltare - följa länken nedan för att få veta mer!

Jag är intresserad av att bli god man eller förvaltare

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018