Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som god man eller förvaltare inte längre kan företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis att betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. När uppdraget upphör är du skyldig att inom en månad inge en sluträkning till nämnden.

Efter dödsfallet ska du genast lämna över "de förvaltade tillgångarna", det vill säga egendom som du eventuellt har hos dig som tillhör den avlidna huvudmannen, till eventuellt dödsbo, alternativt kommunens boutredare.

Under tre år från det att dödsboet fått ta del av redovisningshandlingarna är du skyldig att hålla "räkenskaper och övriga handlingar" tillgängliga för dödsboets granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet att titta på verifikationer med mera som du fått återsänt från nämnden efter granskningen av dina redovisningar.

Se utförligare information om vad du behöver göra i vårt informationsblad

"om åtgärder när huvudmannen avlider"

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020