Medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare

Information om förordnade förmyndare

Medförmyndare

10 kap 8 § Föräldrabalken

När omständigheterna påkallar det, får flera förmyndare förordnas för den underårige.

Kan den eller de som på grund av lag skall vara förmyndare inte lämpligen handha förmynderskapet allena, skall medförmyndare förordnas. Lag (1988:1251).

Oftast blir förordnande av medförmyndare aktuellt om förmyndaren (föräldern) av olika skäl inte klarar av att hantera barnets ekonomiska angelägenheter.

Särskilt förordnad förmyndare

10 kap. 5 § Föräldrabalken

Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna en sådan.Har förmyndare förordnats enligt första stycket på grund av att fadern eller modern är underårig, gäller förordnandet till dess fadern eller modern har uppnått myndig ålder. Lag (1994:1433).

Ett barn, vars föräldrar är förhindrade att utöva vårdnaden om barnet, kan av tingsrätten tillförordnas en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den eller de personer som har förordnats till särskilt förordnade vårdnadshavare blir oftast också särskilt förordnade förmyndare för barnet. Om särskilda skäl talar för det ska dock någon annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren förordnas till förmyndare.

Exempel på tillfällen när ett barn kan få en särskilt förordnad förmyndare är om föräldrarna avlidit eller om de är omyndiga.

Socialtjänsten har tillsyn över uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Mer information om uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare

Information avseende båda uppdragen

Till förmyndare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. För underåriga syskon ska samma person utses till förmyndare om inte särskilda skäl talar mot det.

Överförmyndarnämndens tillsyn

Överförmyndarnämnden har tillsyn över uppdragen som medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare. En förordnad förmyndare är ansvarig för barnets ekonomi.

Redovisningsskyldighet

Som förordnad förmyndare är du skyldig att lämna årlig redovisning till överförmyndar­nämnden över hur du har förvaltat barnets ekonomi.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckning ska lämnas in till överförmyndarnämnden av den förordnade förmyndaren inom en månad efter tingsrättens beslut om förordnandet. Av tillgångsförteckningen ska framgå barnets samtliga tillgångar och skulder per den dag tingsrätten fattade sitt beslut om förordnandet.

Årsräkning

Årsräkning ska lämnas in till överförmyndarnämnden av den förordnade förmyndaren före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska redovisas hur den förordnade förmyndaren har skött barnets ekonomi under föregående år.

Sluträkning

Sluträkning ska lämnas in till överförmyndarnämnden av den förordnade förmyndaren senast en månad efter det att uppdraget har upphört. I sluträkningen ska redovisas hur den förordnade förmyndaren har skött barnets ekonomi under redovisningsperioden fram till sitt entledigande alternativt barnets myndighetsdag.

Arvode

En förordnad förmyndare har rätt till ett skäligt arvode. I samband med granskningen av årsräkningen kommer nämnden att fatta beslut om ditt arvode.

Om du även är särskilt förordnad vårdnadshavare får du arvode för den delen från socialtjänsten i aktuell kommun.

Entledigande av förordnad förmyndare

En förordnad förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmyndarskapet. Man har dock en skyldighet att fortsätta utföra uppdraget tills dess att beslut om byte är fattat.

En förordnad förmyndare ska entledigas, om den förordnade förmyndaren vid utövandet av förmyndarskapet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, om den förordnade förmyndaren kommer på ekonomiskt obestånd och på grund därav är olämplig att vara förordnad förmyndare eller om den förordnande förmyndaren av annan någon annan orsak inte längre är lämplig som förordnad förmyndare.

Frågor entledigande av förordnad förmyndare tas upp i tingsrätten i den ort där barnet är folkbokförd. Om barnet inte är folkbokförd i Sverige är tingsrätten i den ort där barnet vistas behörig domstol.

Uppdraget upphör

Uppdraget som förordnad förmyndare upphör per den dag barnet blir myndig.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019