God man till barn

I följande fall ska överförmyndarnämnden förordna en god man att företräda barnet.

God man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken:

Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak (såsom bortovaro i utlandet, fängelsevistelse eller liknande) inte utöva förmynderskapet, eller blir förmyndaren enligt 10 kap 17 § föräldrabalken skild från utövningen av det, ska överförmyndarnämnden förordna en god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

God man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken:

  • om både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo*
  • om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder eller
  • om en förälder ska låna barnets pengar
  • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarnämnden.

*Förmynderskapet utövas av båda förmyndarna gemensamt enligt 12 kap 12 § Föräldrabalken. Detta innebär t ex att om en förälder har del i dödsbo tillsammans med sitt barn kan den andre föräldern inte företräda barnet (godkänna arvskiftet) ensam.

Mer information om god man för barn vid motstridiga intressen

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2019