Fri och kontrollerad förvaltning

Fri förvaltning

Sedan 1995 tillämpas principen om så kallad fri föräldraförvaltning, dvs. det huvudsakliga ansvaret för förvaltningen av barns tillgångar ligger på förmyndarna och normalt behövs då ingen redovisning till överförmyndarnämnden. Undantag gäller om barnet äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Med begreppet "fri" menas inte att förmyndarna kan hantera barnets tillgångar såsom de finner lämpligt. Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndarnämnden måste de följa föräldrabalkens regler.

Enligt föräldrabalken gäller följande för alla förmyndare/föräldrar:

 • Att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheteroch alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnet
 • Att använda barnets medel för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Observera att när det gäller sådana kostnader som omfattas av förmyndarnas underhållsskyldighet ska barnets pengar inte användas.
 • Att förvara barnets egendom/tillgångar särskilt och inte blanda samman dessa med egen eller annans, tex. syskons egendom
 • Att om barnet fyllt 16 år tillfråga barnet i viktiga frågor och inhämta barnets synpunkter
 • Att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt ska förvärvas (genom köp, byte eller gåva) säljas, bytas bort hyras eller hyras ut. Tillstånd krävs dock inte om barnet ska hyra en bostadslägenhet.
 • Att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska bedriva rörelse (företag) eller om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig
 • Att på begäran från överförmyndarnämnden lämna de upplysningar om förvaltningen av barnets egendom som nämnden efterfrågar
 • Att anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp samt om barnet fått egendom under villkor att den ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • Att inte ge bort barnets egendom. Här råder ett absolut gåvoförbud. Är det däremot fråga om understöd till anhöriga kan förmyndarna under vissa särskilda omständigheter ges rätten att använda barnets inkomster (tex. avkastning) till sådant.
 • Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. I vissa fall får förmyndarna inte företräda sitt barn.
 • Om förmyndaren/förmyndarna ska ge sitt barn en gåva, t.ex. en fastighet, eller om förmyndaren/ förmyndarna och barnet är delägare i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. Detta kan även gälla om det i övrigt finns en andra typer av motstående intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta basbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns medel utan överförmyndarnämndens samtycke. Fortfarande är det dock barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur barnets tillgångarna ska användas och placeras.

Spärrade bankonton

När ett barn, på grund av arv eller testamente, har fått pengar överstigande ett prisbasbelopp (eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll) ska den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet, för barnets räkning, sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto.

Skyldigheten att utbetala till överförmyndarspärrat konto gäller även:

 • Försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till
 • Pensionsparinstitut vid utbetalning enligt lag om individuellt pensionssparande
 • Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen
 • Huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt skollagen samt
 • Myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten

Skärpande föreskrifter

Om överförmyndarnämnden misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överförmyndarnämnden besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndarnämnden kan spärra barnets bankkonton och kräva att föräldrarna redovisar för sin förvaltning. Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndarnämnden.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (pbb) sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar, s.k. kontrollerad förvaltning, se 13 kap 2 § föräldrabalken. Föräldrarna ska då inom en månad inge en förteckning till överförmyndarnämnden där barnets samtliga tillgångar redovisas.

Föräldrarna är därefter skyldiga att före den 1 mars varje år skicka in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa placeringsåtgärder, exempelvis för placering i aktier.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 september 2015