För föräldrar och ställföreträdare för omyndiga

Förmyndare

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar, eller vårdnadshavare, som också är barnets förmyndare, så kallade legala förmyndare, och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

Om barnet förlorar en av sina föräldrar fortsätter den kvarvarande föräldern att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Den som har förordnats till vårdnadshavare blir automatiskt förordnad förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutat annorlunda. I vissa fall kan tingsrätten vid behov förordna en medförmyndare om förmyndaren inte själv kan klara förmynderskapet.

Läs mer om förmynderskap


Fri förvaltning

Sedan 1995 tillämpas principen om så kallad fri föräldraförvaltning, dvs. det huvudsakliga ansvaret för förvaltningen av barns tillgångar ligger på förmyndarna och normalt behövs då ingen redovisning till överförmyndarnämnden. Undantag gäller om barnet äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Med begreppet "fri" menas inte att förmyndarna kan hantera barnets tillgångar såsom de finner lämpligt. Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndarnämnden måste de följa föräldrabalkens regler.

Läs mer om fri förvaltning 

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. I vissa fall får förmyndarna inte företräda sitt barn.

Om förmyndaren/förmyndarna ska ge sitt barn en gåva, till exempel. en fastighet, eller om förmyndaren/ förmyndarna och barnet är delägare i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. Detta kan även gälla om det i övrigt finns en andra typer av motstående intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.


Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (pbb) sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar, s.k. kontrollerad förvaltning, se 13 kap 2 § föräldrabalken. Föräldrarna ska då inom en månad inge en förteckning till överförmyndarnämnden där barnets samtliga tillgångar redovisas.

Föräldrarna är därefter skyldiga att före den 1 mars varje år skicka in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa placeringsåtgärder, exempelvis för placering i aktier.


Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva det, se 13 kap 2 § 2 st. föräldrabalken.


Skillnad mellan vårdnad och förmynderskap

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmynderskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i andra angelägenheter än som rör barnets person.


Medförmyndare

I speciella fall kan en medförmyndare förordnas vilken hjälper förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet. Det kan till exempel gälla om föräldern är väldigt ung och oerfaren. I vissa fall kan medförmyndare förordnas att ensam handha ekonomin när förmyndaren av någon anledning inte klarar av detta på ett tillfredsställande sätt.


Förordnad förmyndare

Om barnets båda föräldrar är underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare, förordnar tingsrätten en särskild förmyndare för barnet.

Läs mer om särskilt förordnad förmyndare


Särskilt förordnad vårdnadshavare

Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir därigenom också automatiskt förmyndare för barnet. Det finns dock vissa undantag där tingsrätten förordnar annan än vårdnadshavaren till förmyndare, till exempel om barnets förmögenhetsförhållanden är komplicerade och vårdnadshavaren saknar erfarenhet av, eller förutsättningar för att förvalta en förmögenhet av sådan beskaffenhet.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2020