Alternativ till god man och förvaltare

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingsmedel.

Fullmakt

Om en person behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter och förstår att ta ställning till sina angelägenheter finns det möjlighet för denne att skriva en fullmakt till någon som han/hon har förtroende för (fullmaktstagare). Genom en fullmakt kan den enskilde ge fullmaktstagaren rätt att t.ex. företräda henne/honom gentemot myndigheter. För att få hjälp med att betala räkningar behöver han/hon använda sin banks särskilda fullmaktsblankett.

Hjälp av nära anhörig

Från den 1 juli 2017 kan en nära anhörig till en person hjälpa denne med att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen, utan att ha fullmakt (17 kap föräldrabalken).

Det krävs att personen inte förstår att ta ställning själv, men att detta tillstånd  har inträffat efter 18-årsdagen. Om tillståndet uppstått före 18-årsdagen kan personen behöva en god man eller förvaltare.

För att detta kapitel ska kunna användas krävs alltså att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, dvs inte längre kan fatta beslut själv.

Som nära anhörig kan du då med stöd av läkarintyg hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser som rör den dagliga livsföringen, t ex ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd. Det bör också kunna omfatta att ansöka om plats på boende.

I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger. 

Vi kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller ny lag om framtidsfullmakter. Svenska bankföreningen har tagit fram en information om framtidsfullmakter. I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger och läsa Svenska bankföreningens information.

Framtidsfullmakten kan upprättas av en person som är myndig medan han/hon fortfarande förstår att ta ställning, och den ska bevittnas av två personer. Fullmakten träder i kraft först när den enskilde inte längre kan fatta beslut själv. Innan dess är det en vanlig fullmakt som får användas för att hjälpa den enskilde.

Överförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan nämnden inte i övrigt svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur den ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Det är inte möjligt att utse överförmyndarnämnden att granska hur framtidsfullmakten sköts enligt 23 § i lagen. Om nämnden får information om att den missbrukas eller missköts har nämnden dock möjlighet att från fullmaktshavaren kräva in redovisning av uppdraget och hur det utförts enligt 25 § samma lag.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Du behöver då tala om vem som lämnat fullmakten (namn och personnummer), vem som är fullmaktshavare (namn och personnummer), och förklara på vilket sätt du tycker att fullmakten har missbrukats. Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren, om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt försumlig.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar. 

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information om förutsättningarna att få denna hjälp beviljad.

Personligt ombud

Insatsen personligt ombud riktar sig främst till kommunmedborgare som lider av psykisk problematik. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Grunden i arbetet som personligt ombud är ett tydligt fokus på den enskildes behov. En person som får ett personligt ombud kallas klient. I vissa fall kan denna hjälp vara tillräcklig, i andra fall kan god man eller förvaltare behövas avseende till exempel ekonomin.

Personligt ombud är en frivillig verksamhet för kommunerna och verksamhetens form är inte reglerad på nationell nivå. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Den enskilde kan själv ansöka om stöd av personligt ombud. En anhörig eller någon annan kan aldrig be om stöd åt den enskilde. De kan däremot ansöka i samråd med den enskilde och förmedla kontakten till ett personligt ombud.

Ett personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag och verksamheten syftar bland annat till att den enskilde ska

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.

I arbetet som personliga ombud ingår även att rapportera systemfel och brister vad gäller den enskildes tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.”

Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Förmedlingsmedel 

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att bättre kunna planera och få kontroll över sin ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar personens räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till den enskilde. Denna insats kan många gånger vara ett lämpligt alternativ till såväl godmanskap som förvaltarskap. Det ställs inte heller krav på att man ska behöva hjälpen p g a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020