Alternativ till god man och förvaltare

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingsmedel.

Fullmakt

Om en person behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter och förstår att ta ställning till sina angelägenheter finns det möjlighet för denne att skriva en fullmakt till någon som han/hon har förtroende för (fullmaktstagare). Genom en fullmakt kan den enskilde ge fullmaktstagaren rätt att t.ex. företräda henne/honom gentemot myndigheter. För att få hjälp med att betala räkningar behöver han/hon använda sin banks särskilda fullmaktsblankett.

Hjälp av nära anhörig

Från den 1 juli 2017 kan en nära anhörig till en person hjälpa denne med att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen, utan att ha fullmakt (17 kap föräldrabalken). Förutsättningen är att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något  liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om  sina ekonomiska angelägenheter, dvs inte längre kan fatta beslut själv. Som nära anhörig kan man då hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser som rör den dagliga livsföringen, t ex ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd. Det bör också kunna omfatta att ansöka om plats på boende.

I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger. 

Överförmyndarnämnden kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda de nya reglerna i 17 kap föräldrabalken. Om hjälpbehovet uppstått före 18-årsdagen kan personen behöva en god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller ny lag om framtidsfullmakter. Svenska bankföreningen har tagit fram en information om framtidsfullmakter. I listan till höger under rubriken "Vill du veta mer?" kan du få mer information om vad den nya lagen säger och läsa Svenska bankföreningens information.

Framtidsfullmakten kan upprättas av en person som är myndig medan han/hon fortfarande förstår att ta ställning, och den ska bevittnas av två personer. Fullmakten träder i kraft först när den enskilde inte längre kan fatta beslut själv. Innan dess är det en vanlig fullmakt som får användas för att hjälpa den enskilde.

Överförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan nämnden inte i övrigt svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur den ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Det är inte möjligt att utse överförmyndarnämnden att granska hur framtidsfullmakten sköts enligt 23 § i lagen. Om nämnden får information om att den missbrukas eller missköts har nämnden dock möjlighet att från fullmaktshavaren kräva in redovisning av uppdraget och hur det utförts enligt 25 § samma lag.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Du behöver då tala om vem som lämnat fullmakten (namn och personnummer), vem som är fullmaktshavare (namn och personnummer), och förklara på vilket sätt du tycker att fullmakten har missbrukats. Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren, om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt försumlig.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar. 

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information om förutsättningarna att få denna hjälp beviljad.

Personligt ombud

Insatsen personligt ombud riktar sig främst till kommunmedborgare som lider av psykisk problematik. De kan hjälpa den enskilde med att kartlägga och formulera vilka behov som finns och att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan, Kronofogden med flera, i frågor som rör exempelvis ekonomi och insatser. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Förmedlingsmedel 

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att bättre kunna planera och få kontroll över sin ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar personens räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till den enskilde. Denna insats kan många gånger vara ett lämpligt alternativ till såväl godmanskap som förvaltarskap. Det ställs inte heller krav på att man ska behöva hjälpen p g a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den enskilde är folkbokförd för mer information.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 mars 2019