Nya arvodesregler för ensamkommande fr o m 2017-07-01

Nya ersättningsregler för gode män som har uppdrag för ensamkommande barn

Regeringen har beslutat att införa ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. Beslutet trädde i kraft den 1 juli 2017 och innebar att överförmyndarnämndens möjlighet att återsöka faktiska kostnader för arvode till god man ersattes med en schablonersättning. Ersättningen ska täcka flera av kommunens kostnader för mottagandet av ensamkommande barn.

Överförmyndarnämndens tidigare riktlinjer för arvode till god man för ensamkommande gav rätt till ett högt arvode och stod inte i överensstämmelse med det nya ersättningssystemet.

Riktlinjerna för arvode till god man för ensamkommande barn justerades därför nedåt så att de i högre grad harmoniserar med de arvoden som gäller för vanliga godmanskap.

Med hänsyn till att arbetsinsatsen initialt kan antas vara hög de första tre månader som ett barn är asylsökande sätts arvodet under den tiden till 2 000 kr per månad. Därefter är arvodet 1 000 kr per månad.

För de ärenden där arbetsinsatsen i ett ärende avviker från ett normalt förlopp kan nämnden fortsättningsvis ha möjlighet att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodets storlek.

Övriga bestämmelser för arvode och ersättning avseende ensamkommande barn är oförändrade jämfört med tidigare reglemente.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018