GDPR - Trädde i kraft den 25 maj 2018

Från och med den 25 maj 2018 tar EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) över som gällande rätt istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

Nämnden behandlar personuppgifter för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ett ärende. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

De flesta av behandlingarna sker med stöd av lag och några med stöd av lämnat samtycke.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden vilken är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

Överförmyndarnämnden är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsynen enligt lag ska utövas av nämnden och därefter minst tre år ytterligare.

Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud dataskyddsombud@haninge.se eller till Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se

Utförlig information rörande kommunens personuppgiftsbehandling, dina rättigheter och kommunens skyldigheter hittar du på följande länk

Information om GDPR

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 november 2018