Frågor och svar – förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer liksom kommunen i övrigt rekommendationerna från regionala och nationella myndigheter och har en god beredskap inför nya förutsättningar som kan uppstå under hösten. Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar rörande förskola och skola.

Varför stänger inte kommunen förskolor/skolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten skriver följande på sin webbplats:

”Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga för- och grundskolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns inte heller några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

Att stänga för- och grundskolor skulle dessutom få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar som arbetar inom vården och andra samhällsviktiga funktioner, tvingas stanna hemma med sina barn. Känsliga grupper, som mor- och farföräldrar, skulle hos vissa familjer ta hand om barnen.

Andra skäl till att inte stänga en skola är att för många barn är skolan en viktig fast punkt i tillvaron. Innan en skola stängs måste man ha en plan och veta var barnen istället ska ta vägen. Det är dock av vikt att barn och skolpersonal som har begynnande symtom av sjukdom eller är sjuka stannar hemma från skolan."

Varför följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens, andra myndigheters och SSR:s (Samverkan Stockholmsregionens) rekommendationer eftersom vi har tillit till att myndigheterna har expertisen och kan göra de bedömningar som krävs i en sådan här situation. Vi är trygga med att de kommer med ny information vartefter situationen förändras.

SSR är ett regionalt samverkansforum där myndigheter och kommuner i Stockholmsregionen ingår. Vi har dagliga kontakter med SSR för stöd och samverkan.

Kommunen följer naturligtvis också regeringens och riksdagens beslut.

Vem kan besluta om att stänga en skola?

En huvudman, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, kan besluta om att stänga en skola eller förskola med kort varsel av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl, på samma sätt som andra arbetsgivare. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

En ny lag gör det också möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal i vissa fall vid extraordinära händelser. Lagen säger också att en skolhuvudman kan stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt av samma skäl.

I båda fallen gäller att huvudmän måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Lagen började gälla den 21 mars 2020.

Vad händer om en förskola eller skola stängs?

Om en skola stängs får eleverna gå på en närliggande skola i första hand, i andra hand får de fjärr- eller distansundervisning. Förskolebarn får gå på en närliggande förskola, i första hand inom samma förskoleområde.

Förskolan eller skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare vid stängning och ge information om vad som gäller.

Vad händer om alla förskolor och skolor stängs?

Eleverna får fjärr- eller distansundervisning. Varje skola kommer att behöva informera elever och dig som vårdnadshavare om hur deras distansundervisning kommer att gå till via sina ordinarie kanaler, som Schoolsoft.

Du som är vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt yrke ska anmäla omsorgsbehov till din "vanliga" förskola eller skola, alternativt till den förskola/skola som har fått i uppdrag att erbjuda omsorg. Information om vilka förskolor/skolor som kommer att erbjuda omsorg kommer att finnas på lärplattformar och på haninge.se. Barn och elever i behov av särskilt stöd kommer att få fortsatt stöd.

Kommer fjärr- eller distansundervisningen fungera?

Skolorna genomförde fjärr- och distansundervisning under vårterminen 2020 och beredskapen är god för att kunna återuppta undervisningsformen.

Vad händer vid bekräftade fall av coronavirus på förskola/skola? Informerar ni om det?

Vi har stor förståelse för att en sådan situation kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Vi är väldigt måna om våra elevers och medarbetares hälsa. Vår inriktning är att hålla verksamheten öppen så att vi får våra invånares vardag och samhället i stort att fungera. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer och beslut och följer hela tiden aktivt de rekommendationer som myndigheterna ger i ett sådant fall.

Smittskydd Stockholm genomför inte längre någon smittspårning. Provtagningen av coronaviruset i Stockholms län koncentreras sedan 11 mars till dem som är inlagda på sjukhus. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer med luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Uppmaningen gäller kontakter både i yrkes- och privatliv.

Hur arbetar utbildningsförvaltningen med hanteringen av coronaviruset?

Vi följer händelseutvecklingen löpande och arbetar utifrån olika scenarier för att kunna vara beredda. Vi samverkar och samarbetar också med övriga kommunen och andra aktörer.

För att kunna hantera eventuella stängningar och klara bemanningen framöver har utbildningsförvaltningen skapat en särskild organisation för detta. Grundskolorna och förskolorna samordnar resurser inom geografiskt indelade områden för att kunna hantera exempelvis personalbrist eller en eventuell stängning.

Förskolor och skolor får också extra stöd av Centrum för lärande och hälsa, CLH, som har pedagogisk och medicinsk kompetens. CLH ingår i utbildningsförvaltningen.

Finns det tillgång till elevhälsa som vanligt?

Ja, i vanlig ordning finns skolsköterska och kurator tillgängliga för elever och närvaroteamet arbetar fortsatt med elever med problematisk skolfrånvaro.

Hur informerar förvaltningen vårdnadshavare, personal och elever?

Information uppdateras löpande på haninge.se/corona.

Särskild information för förskola och skola om coronaviruset hittar du här.

Information publiceras också på skolwebbarna. Sidorna uppdateras löpande och vi hänvisar till haninge.se från lärplattformarna. Lärplattformarna uppdateras med särskild information vid behov. Förskolor och skolor informerar vårdnadshavare via lärplattformar, mejl, telefon och brev. Om en skola skulle behöva stängas kommer vårdnadshavare och elever få information direkt från skolan om vad som gäller.

Vad är distans- respektive fjärrundervisning?

Distansundervisning är undervisning på distans. Den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid.

Görs det neddragningar i barnomsorgen?

Grund- och förskolenämnden förlänger beslutet om sänkt vistelsetid för barn på förskolan vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller till och med den 31 december 2020. Detta innebär att vistelsetiden på förskolan för dessa barn fortsatt kommer vara 15 timmar per vecka.

Bakgrunden till det förlängda beslutet är att förskolan fortsatt behöver tänka långsiktigt och hållbart på grund av rådande och framtida omständigheter gällande covid-19. Beslutet förlängs för att säkra att förskolans medarbetare fortsatt ska kunna ge barnen en pedagogisk omsorg av god kvalitet.

Minskas barnomsorgsavgiften för föräldralediga och arbetssökande?

När föräldralediga och arbetssökande fick rätt till 30 timmars barnomsorg höjdes inte barnomsorgsavgiften utan avgiften baserades fortsatt på de 15 timmar som skollagen föreskriver. Därför har inte avgiften sänkts i samband med att vistelsetiden minskat från 30 till 15 timmar.

Måste jag betala barnomsorgsavgift när jag är hemma med sjuka barn?

Ja, månadsavgiften för barnomsorg utgår som vanligt. Undantag görs vid långvarig sjukdom.

Skolverket och Folkhälsomyndigheten

På Skolverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser finns särskilt framtagen information samt frågor och svar som rör förskolan och skolan:

Skolverket – information till skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten – information till skolor och förskolor 

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 september 2020