Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

En pappa sover med ett spädbarn på bröstet Foto: PublicDomainPictures

Ett gift (ej samkönat) par blir automatiskt barnets föräldrar och vårdnadshavare. För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska föräldraskap fastställas för mammas maka eller sambo.

Även för barn som flyttat till Sverige efter födseln, men där Skatteverket inte registrerat faderskapet, måste faderskap fastställas hos familjerätten.

Så här går fastställandet till

Familjerätten i den kommun där du som fött barnet är folkbokförd vid barnets födelse ansvarar för att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

När ditt barn fått ett personnummer från Skatteverket underrättas familjerätten om detta. Barnet får personnummer vid födseln förutsatt att du som fött barnet är folkbokförd i Sverige (ej samordningsnummer). Är du som fött barnet inte folkbokförd, får barnet inget personnummer. I dessa fall behöver familjerätten, innan eventuell faderskapsutredning inleds, göra en bedömning av om faderskapet kommer kunna fastställas eller inte.

Familjerätten skickar ett brev till dig som fött barnet och ber dig ta kontakt med oss. Handlingar skrivs under vid ett tidsbokat besök.

Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

När ingen oklarhet råder

 Föräldrar som båda är övertygade om att de är barnets föräldrar kan underteckna handlingar vid varsitt enskilt eller ett gemensamt besök hos familjerätten. Båda måste uppvisa giltig legitimation.

Om föräldrarna är sammanboende och har gemensamma barn sedan tidigare kan handlingar skickas hem för påskrift efter kontakt med familjerätten.

När det är oklart vem som är pappa

Om det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan familjerätten besluta om dna-test (enkelt munskrap).

I händelse av att du som fött barnet saknar uppgift om barnets andre förälder eller var denne befinner sig ska kontakt med familjerätten ändå tas. Familjerätten har en långtgående skyldighet att utreda vem som är barnets andre förälder.

Innan barnet är fött

I undantagsfall väljer föräldrar att underteckna handlingar genom besök hos familjerätten innan barnet är fött. Den tillfälliga föräldrapenningen, de så kallade 10 dagarna, kan dock anmälas till Försäkringskassan först efter barnets födelse. Att underteckna handlingar i förtid, av detta skäl, är därför inte nödvändigt.

Barnets namn

Ansökan om barnets namn ska göras till Skatteverket. Om föräldrarna önskar ge barnet den andre förälderns efternamn kan detta ske först efter faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen godkänts av familjerätten.

Mer om namn och namnbyte

Surrogatföräldraskap

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Faderskapsutredning inleds först när barnet har anlänt till Sverige och förvärvat hemvist här.

Vårdnad

När barnet föds blir den ogifte person som fött barnet ensam vårdnadshavare. Om ni föräldrar är överens om att ha gemensam vårdnad kan en anmälan om detta göras i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen. Ni föräldrar kan även vänta med detta och, om ni är överens, längre fram anmäla direkt till Skatteverket.

Kontakt familjerätten

08-606 70 00, telefontid; måndag–torsdag 13.00–14.30

sof-familjeratt@haninge.se

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 20 september 2021