Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

En pappa , en mamma  och en liten flicka sitter och samtalar med en läkare Foto: Mostphotos

Det finns internationell adoption (adoption av ett barn från utlandet) och närståendeadoption (adoption av sambos eller make/makas barn). 

Du som vill adoptera ska ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen.

Det går att adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar ni tillsammans.

Internationell adoption

De flesta adoptioner sker med hjälp av auktoriserad adoptionsorganisation. Om adoptionen sker på annat sätt kallas det enskild adoption. Enskilda adoptioner gäller främst känt barn, ofta en släktings barn. Kontakten med familjerätten ska vara densamma oavsett om barnet är känt eller ej.

Så här går det till

Kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Efter informationssamtalet följer en obligatorisk avgiftsbelagd föräldrautbildning. Utbildningen (FIA) anordnas av Stockholms stad och omfattar 21 studietimmar. Delar av utbildningen handlar om att få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att därefter kunna ta ställning till eventuell vidare adoption.

Efter utbildningen lämnas ansökan (blankett Adoption 5 på MFOFs hemsida) och intyg om genomförd utbildning till familjerätten. Familjerätten öppnar en medgivandeutredning som bland annat syftar till att utreda om du/ni som vill adoptera ett barn är lämpliga. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till dina kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, ditt hälsotillstånd, dina personliga egenskaper, din sociala situation, relationen till din partner (när sådan finns) och ditt nätverk.

Det är socialnämnden som efter förslag från familjerätten beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Ett medgivande gäller i tre år och prövas av familjerätten efter två år för att se om samma omständigheter fortfarande gäller. Har ett barnbesked inte kommit inom tre år behöver en ny ansökan om medgivande göras. När ett barnbesked kommer ska du/ni kontakta familjerätten för samtycke till att adoptionsprocessen får fortsätta.

När barnet anlänt till Sverige behöver tingsrätten i vissa fall fatta beslut om adoption. Detta sker efter ansökan från den/de blivande adoptivföräldrarna. Familjerätten har ett fortsatt ansvar i form av att skriva uppföljningsrapport/er samt ge familjen råd och stöd.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din make/makas eller sambos barn, ska du ansöka om detta hos tingsrätten. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda och lämna yttrande om en adoption bedöms vara till barnets bästa.

Kontakt familjerätten

08-606 70 00, telefontid; måndag–torsdag 13.00–14.30

sof-familjeratt@haninge.se

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 20 september 2021