Orosanmälan

Foto: Mostphotos

Det finns barn och unga som inte har det bra i sin tillvaro. Det är alla vuxnas ansvar att se barnen och om det behövs föra sin oro vidare. Socialtjänsten har ansvar för att försöka bedöma ett barns situation när vi får in en orosanmälan.

När socialtjänsten får in en orosanmälan kontaktar vi vårdnadshavare och barn över 15 år och gör en bedömning. Vi kan därefter inleda en utredning och kanske erbjuda frivilligt stöd och hjälp. Utgångspunkten är alltid samarbete och barnet i fokus. Bara i de allra mest allvarliga fallen kan det bli fråga om beslut mot föräldrars eller barns vilja.

Så här går en utredning till

Vid en orosanmälan görs alltid en bedömning om en utredning ska inledas eller inte. Om barnet eller ungdomen kan behöva insatser från socialtjänsten, ska en utredning inledas enligt Socialtjänstlagen.

Syftet med utredningen är att i samarbete med barnet, ungdomen och familjen komma fram till om det behövs ett stöd från socialtjänsten och vad som i så fall är lämpligast. Utredningen görs utifrån Socialstyrelsens metod Barns behov i centrum (BBIC).

I en utredning ska barn, ungdom och familj alltid vara delaktiga. För att få en uppfattning om barnets situation har socialtjänsten rätt att kontakta dem som kan ha viktig information. Det kan vara skola, förskola och andra i barnet eller ungdomens omgivning. Föräldrar och ibland även barn, om det är lämpligt, ska helst vara med vid dessa samtal.

En utredning ska vara avslutad senast inom fyra månader. Den ska enligt lagen inte göras mer omfattande än vad som krävs för ett beslut. Därför kan den också vara avslutad efter betydligt kortare tid.

Vad som händer sedan

Om utredningen visar att barnet eller ungdomen eller hela familjen kan behöva stöd och hjälp, finns olika öppna och frivilliga insatser. Det förutsätter att vårdnadshavare och barn över 15 år (som räknas som egen part inom socialtjänsten) är överens med socialtjänsten om vad som behövs.

I vissa mycket allvarliga fall kan socialtjänsten föreslå beslut mot vårdnadshavares och barns vilja. Besluten fattas i Förvaltningsrätten, där alla parter företräds av juridiska ombud.

Har du ytterligare frågor om vad som händer vid en orosanmälan eller en utredning, kontakta socialförvaltningens mottagning för barn och unga.

För dig som kommer i kontakt med barn och unga i ditt arbete

För personal som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga har enligt lag en skyldighet att anmäla oro för barn till socialtjänsten. Du kan som personal inte vara anonym. Du kan däremot ringa och rådgöra med oss utan att nämna barnets namn, innan du har tagit ställning till om du ska göra en orosanmälan eller inte. Du kan också få information om vad som finns av stöd och hjälp och vad som händer vid en orosanmälan.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2019